Dębnica Kaszubska 1204

Przeznaczenie działki: 1MN Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (zabudowa mieszkaniowa parterowa z poddaszem użytkowym lub nieużytkowym)

Uchwała Nr XXIX/153/2005 z dnia 2005-01-31 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla mieszkaniowego „Północ” w miejscowości Dębnica Kaszubska.

· lokalizacja: działka położona jest w miejscowości Dębnica Kaszubska, która jest siedzibą gminy i najliczniejszą pod względem zamieszkanej ludności miejscowością w gminie; zlokalizowana jest ok. 650 m od ścisłego centrum miejscowości tj. instytucji publicznych, większości sklepów (np. Biedronka, Daglezja), gastronomii, przychodni oraz komunikacji zbiorowej w kierunku Słupska.

· sąsiedztwo: droga wojewódzka 210 oraz tereny zabudowane;
· kształt działki: zbliżony do wielokąta;
· ukształtowanie terenu: teren płaski, położony u podnóża skarpy drogowej;
· dojazd z drogi 1KD(z): droga wydzielona geodezyjnie, aktualnie nieurządzona;
· zagospodarowanie działki: niezabudowana, porośnięta trawami;
· uzbrojenie: sieć wodna i kanalizacyjna w granicy działki, sieć telekomunikacyjna, kabel energetyczny (eNA) w pobliżu działki – w drodze nr 641;
· użytek: w ewidencji gruntów – Bp.

Zasady zagospodarowania i zabudowy terenu:

– typ zabudowy: zabudowa wolnostojąca o tradycyjnych cechach wiejskiego domu mieszkalnego,
– budynki gospodarcze powinny charakterem nawiązywać do zabudowy mieszkalnej; dopuszcza się zabudowę zespoloną z budynkiem mieszkalnym lub wolnostojącą;
– garaże należy projektować jako obiekty dobudowane do budynków mieszkalnych bądź wolnostojące;
– intensywność zabudowy: minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej wynosi 50% powierzchni działki oraz maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy 30% powierzchni działki;
– kolorystyka elewacji: stonowana w kolorach jasnych (z wykluczeniem kolorów intensywnych na większych płaszczyznach elewacji;
– pokrycie dachowe z dachówki bądź materiału dachówkopodobnego, zalecane kolory: ceglasty, zieleń, grafit;
– zalecany poziom posadzki parteru nie powinien przekraczać 50 cm od projektowanego poziomu terenu przed głównym wejściem do budynku;
– zabudowa mieszkaniowa parterowa z poddaszem użytkowym lub nieużytkowym, z dachami dwu – lub wielospadowymi o nachyleniu symetrycznym względem siebie i kątach nachylenia 30-40°, wysokość całkowita mierzona od projektowanego poziomu terenu przed głównym wejściem do kalenicy max 8,5 m;
– zabudowa gospodarcza parterowa z dachami o wysokości do 7,5 m o nachyleniu połaci 30-45°;
– w maksymalnym stopniu uwzględnić należy zieleń towarzyszącą (wysoką i niską) w postaci zadrzewień oraz żywopłotów;
– od strony dróg zaleca się wykonanie prostych ogrodzeń do wysokości 1,2 m – obsadzonych żywopłotem od strony posesji.

Dodatkowe informacje

Cena

40 000 zł + 23%VAT

Powierzchnia

pow. 1188 m2

Miejscowość

Dębnica Kaszubska