Gogolewo, jezioro Dobra 394

DZIAŁKI POŁOŻONE W GOGOLEWIE NAD JEZIOREM DOBRSKIM gmina Dębnica Kaszubska
numer działki 394
powierzchnia w m2 : 1572
przeznaczenie teren zabudowy turystyczno – rekreacyjnej o charakterze letniskowym
Cena wywoławcza 27 800 + 23% VAT
księga wieczysta  SL1S/00053116/1

▪ lokalizacja ogólna: działki położone nad jeziorem Dobrskim od strony Gogolewa, w odległości ok 650 m od miejscowości Dobra, 26 km od Słupska oraz 15 km od siedziby gminy Dębnica Kaszubska.

▪ Lokalizacja szczegółowa: wschodni brzeg jeziora Dobrskiego w kompleksie działek letniskowych,

▪ Kształt: zbliżona do prostokąta o płaskim ukształtowaniu,

▪ Uzbrojenie: w drodze (działka nr 414 przebiega sieć elektryczna, natomiast na działce nr 18 – droga powiatowa sieć telekomunikacyjna oraz wodociągowa),

▪ Dojazd: z drogi powiatowej, a następnie drogą gminną ok 300 m, wyłożoną płytami betonowymi,

▪ Stan zagospodarowania: teren zadrzewiony samosiewami.

Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu oraz kształtowania architektury według § 3. Uchwała Nr XXXVIII/260/2009 z dnia 2009-11-26 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zespołu zabudowy turystyczno rekreacyjnej w miejscowości Dobra gmina Dębnica Kaszubska (TEREN B – część wschodnia).

1) zabudowę należy sytuować tylko w granicach określonych nieprzekraczalnymi liniami zabudowy /NLZ/ – zgodnie z rysunkiem planu, 2) zabudowa letniskowa nawiązująca do tradycyjnych cech zabudowy mieszkaniowej, jednak o mniejszej skali i maksymalnym udziale zieleni w powierzchni terenów; obiekty w zabudowie sezonowej lub całorocznej, 3) zabudowa letniskowa parterowa, z dachami 2 lub wielospadowymi symetrycznymi, poziom posadzki parteru nie powinien przekraczać 45 cm od poziomu terenu, 4) dopuszcza się realizację parterowej zabudowy garażowo-gospodarczej – o architekturze nawiązującej do budynku letniskowego; zabudowa bez poddasza użytkowego, z dachami
2 lub wielospadowymi symetrycznymi, o kątach nachylenia do 30° i wysokości do 4,5 m; obiekty wolnostojące bądź dobudowane, 5) dopuszcza się realizację obiektów małej architektury ogrodowej.

Z uwagi na wyniesienie terenu w stosunku do otoczenia, obowiązuje zakaz realizacji obiektów z poddaszem użytkowym (wysokość budynków ogranicza się do 5,0m i kąty nachylenia połaci dachowych do 30°). Zabudowę sytuować z zachowaniem nieprzekraczalnych linii zabudowy (zgodnie z rysunkiem planu). Ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy 10 m od drogi 2 KD(D).

Intensywność zabudowy terenu powinna uwzględniać: – minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej wynoszący 65% oraz maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy 15%.

Dostępność terenu od drogi 2KD(D).

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej według § 12 niniejszej uchwały.

Kategoria:

Dodatkowe informacje

Cena

27 800 + 23% VAT

Powierzchnia

pow. 1572 m2

Miejscowość

Gogolewo, jezioro Dobra