Działka budowlana nr 1356, Dębnica Kaszubska

Działka Budowlana DĘBNICA KASZUBSKA POWIERZCHNIA: 0,1352 ha

Wadium: 6 700,00 zł, Termin wpłaty: 06.09.2021 r.

Termin przetargu: 10.09.2021 r., godz. 9:00

66 300,00 zł POBIERZ JAKO PDF ZOBACZ NA E-MAPIE

Szczegóły przetargu – ogłoszenie w BIP – czytaj więcej…

Przetarg odbędzie się w Urzędzie Gminy Dębnica Kaszubska, ul. ks. Antoniego Kani 16a, 76-248 Dębnica Kaszubska – sala konferencyjna im. Jadwigi Karaś.

Warunki przetargu:

 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w podanej wyżej wysokości w formie pieniądza: przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy Urzędu Gminy Dębnica Kaszubska nr: 25 9315 0004 0060 0444 2000 0100 Bank Spółdzielczy w Ustce, w taki sposób aby najpóźniej w dniu 06.09.2021 r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym Urzędu pod rygorem uznania, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony. Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Urzędu Gminy Dębnica Kaszubska. W tytule przelewu należy wskazać: numer działki i miejscowość.
 2. Wpłacone wadium:
 • podlega zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości w przypadku wygrania przetargu;
 • ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy notarialnej;
 • zostaje zwrócone – w ciągu 3 dni od odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu, w sposób odpowiadający formie wnoszenia.

Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu potwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu.

 1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które wniosą wadium w wyznaczonym terminie oraz przedłożą Komisji przetargowej w dniu przetargu następujące dokumenty:
 • osoby fizyczne – dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty),
 • podmioty gospodarcze – elektroniczny odpis z właściwego dla danego podmiotu rejestru (CEIDG, KRS),
 • pełnomocnicy- dokument potwierdzający tożsamość i pełnomocnictwo udzielone w formie aktu notarialnego o ile uprawnienia do działania w imieniu osób prawnych nie wynikają z innych dokumentów,
 • w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność w formie Spółki Cywilnej- umowę spółki oraz stosowne dokumenty do działania w imieniu spółki,
 • oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości (druk do pobrania – załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia).
 1. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 2. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, przy czym minimalne postąpienie wynosi nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 3. Miejsce i termin zawarcia umowy w formie aktu notarialnego zostanie podany osobie ustalonej, jako nabywca nieruchomości w pisemnym zawiadomieniu, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
 4. Jeżeli osoba ustalona, jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy, w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 6, Wójt Gminy Dębnica Kaszubska może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 5. W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278) do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy.
 6. Przetarg może być odwołany z ważnych powodów.
 7. Cena nieruchomości ustalona w przetargu płatna jest w całości przed zawarciem umowy notarialnej. Decyduje data wpływu całej kwoty na konto Urzędu Gminy Dębnica Kaszubska, Bank Spółdzielczy w Ustce, nr:  30 9315 0004 0060 0444 2000 0010.
 8. Nabywca ponosi koszty zawarcia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisu w księdze wieczystej.
 9. W 6- tygodniowym terminie wyznaczonym w wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, ogłoszonym zarządzeniem Wójta Gminy Dębnica Kaszubska nr 67/2021 z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości z zasobu mienia komunalnego Gminy Dębnica Kaszubska do zbycia i oddania w najem, zmienionym zarządzeniem nr 94/2021 Wójta Gminy Dębnica kaszubska z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 67/2021 z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości z zasobu mienia  komunalnego Gminy Dębnica Kaszubska do zbycia i oddania w najem, nie wpłynęły żadne wnioski od osób, którym przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.).
 10. Przetarg przeprowadzony zostanie na podstawie art. 38-41 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U z 2014 r. poz. 1490) i przeprowadzi go komisja przetargowa powołana przez Wójta Gminy Dębnica Kaszubska Zarządzeniem nr 98/2020 z dnia 27 lipca 2020 r.
 11. Szczegółowe informacje odnośnie zbywanych nieruchomości można uzyskać, w godzinach pracy urzędu: w Urzędzie Gminy Dębnica Kaszubska – Referat Gospodarki Nieruchomościami, lub telefonicznie tel. 59 813 23 21 lub kom. 666 366 828, a także drogą elektroniczną nieruchomosci@debnicakaszubska.eu.

 

Lokalizacja szczegółowa: Osiedle Północ II, Dębnica Kaszubska
Sąsiedztwo: tereny sukcesywnie wydzielane pod zabudowę jednorodzinną, nieduża odległość od ścisłego centrum miejscowości tj. instytucji publicznych, sklepów, komunikacji zbiorowej, około 12 km od Słupska
Kształt działki: regularne ukształtowanie terenu, kształt regularny – zbliżony do prostokąta
Dojazd: z jednej strony graniczy z drogą gminną - nie urządzoną,
Zagospodarowanie działki: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działki przewiduje: teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej (2MN); brak uzbrojenia (sieć wodociągowa i kanalizacyjna w drodze – projektowane); porośnięta zakrzaczeniami i pojedynczymi drzewami
Rodzaj działki: Działka Budowlana

Kategoria:

Potrzebujesz więcej informacji? Skontaktuj się z nami!

tel. kom. 666 366 828, tel. stac. 59 813 23 21

nieruchomosci@debnicakaszubska.eu