Aktualności

Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi ogłosiła nabór wniosków o powierzenie grantów

By 23 lutego, 2021 Brak komentarzy

Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi ogłosiła nabór wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Termin składania wniosków o powierzenie grantów: od 26.02.2021 r. do 11.03.2021r.

Miejsce składania wniosków o powierzenie grantów: Biuro Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi, Krzynia 16, 76-248 Dębnica Kaszubska, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 –15.00.

Planowane do realizacji w ramach projektu grantowego zadanie: wspieranie działalności na rzecz animacji i aktywizacji mieszkańców realizowana w formach innych niż szkolenia, tj.:

− Wspieranie wszelkiej działalności świetlic (w tym modernizacja i wyposażenie świetlic na potrzeby organizowanych działań, tworzenie infrastruktury edukacji pozaszkolnej).
− Doposażenie grup społecznych, zespołów (w tym w instrumenty, stroje).
− Wsparcie organizacji i aktywizacja grup defaworyzowanych: seniorów, kobiet, dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych w formach innych niż szkolenia.
– Akcje i działania na rzecz ochrony środowiska oraz przeciwdziałania zmianom klimatu (w tym: sprzątanie terenów zielonych, przestrzeni publicznych, kąpielisk, rekultywacja obszarów po wysypiskach śmieci, nasadzenia roślin).
− Inicjatywy angażujące różnorodne zasoby społeczności lokalnej – przyrodnicze, historyczne, kulturowe, społeczne
− Wspieranie organizacji działających na rzecz ochrony i promocji zdrowia.

W ramach planowanych do realizacji zadań nie przewiduje się wsparcia zadań polegających głównie na organizacji szkoleń. Kwota grantu wynosi: min. 5.000,00 – max. 25.000,00 zł Wnioskodawcą może być organizacja pozarządowa.

Szczegółowe informacje na stronie: http://pds.org.pl/aktualnosci/oglaszamy-nabor-na-grant-1.html