Aktualności

Odkryj Swój Skarb

By 31 marca, 2021 Brak komentarzy

„Odkryj Swój Skarb”

Narodowe Centrum Kultury ogłosiło nabór projektów do III edycji konkursu „Odkryj Swój Skarb”. Uczestnicy mogą zgłaszać się w dwóch kategoriach:

a) Indywidualne osoby fizyczne i grupy nieformalne (pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające obywatelstwo polskie oraz pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej)
b) Osoby prawne oraz podmioty nieposiadające osobowością prawnej.

z miejscowości do 30 tys. mieszkańców.

Nagrody:
1. Warsztat połączony z zajęciami w terenie z tematyki interpretacji dziedzictwa, marketingu dziedzictwa lub podobny wraz z uroczystym wręczeniem dyplomów w Warszawie;

2. Uczestnictwo w specjalnie przez nas przygotowanych webinarach.

Do konkursu mogą być zgłaszane działania zrealizowane w czasie ostatnich trzech lat (od dnia 1 stycznia 2018 do 15 marca 2021 roku)

Projekty i działania jakie można zgłaszać:

Dziedzictwo lokalne oraz umacniania tożsamości lokalnej, w szczególności związane z:

· niematerialnym dziedzictwem kultury,
· niematerialnym dziedzictwem mniejszości narodowych etnicznych i religijnych,
· materialnym dziedzictwem kultury,
· dziedzictwem przyrodniczym,
· edukacją w zakresie odpowiedzialności obywatelskiej za wspólne dziedzictwo.

Termin zgłoszeń: do 25 kwietnia 2021 r.

Szczegóły oraz regulamin dostępne na stronie: https://www.nck.pl/projekty-kulturalne/projekty/odkryj-swoj-skarb/aktualnosci/konkurs-2021