Skip to main content
Aktualności

Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej w celu opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w 2023 r.

By 16 stycznia, 2023No Comments

Ogłoszenie o naborze na członków stałej komisji konkursowej

opiniującej oferty złożone na realizację zadań publicznych zleconych przez Gminę Dębnica Kaszubska w otwartych konkursach ofert w 2023 roku

 

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327, poz. 1265, poz. 1812, z 2021 r.i poz. 2490) zwanej dalej ustawą, Wójt Gminy Dębnica Kaszubska ogłasza nabór na stałych członków komisji konkursowej, powołanej w celu opiniowania ofert, złożonych w otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych zleconych przez Gminę Dębnica Kaszubska w 2023 roku w następujących zakresach przedmiotowych, zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy:

1) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki;

2) wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych;

3) nauki, edukacji, oświaty i wychowania dzieci i młodzieży;

4) ochrony zdrowia mieszkańców Gminy, ze szczególnym uwzględnieniem działań na rzecz osób

niepełnosprawnych;

5) wypoczynku dzieci i młodzieży;

6) wspierania rozwoju turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych oraz promocji aktywnego spędzania czasu wolnego wśród dzieci i młodzieży.

I. Informacje ogólne

1. Celem niniejszego ogłoszenia jest wyłonienie 3 członków komisji konkursowej, spośród  kandydatów zgłoszonych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy.

2. Zgłoszenie do udziału w pracach komisji konkursowej powinno być podpisane przez upoważnione osoby reprezentujące organizację zgłaszającą kandydata i zawierać podpisaną przez kandydata zgodę na udział w pracach w komisji konkursowej.

3. Każda z organizacji pozarządowych  lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy może zgłosić tylko jednego kandydata.

4. Udział w  pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

5. Wójt Gminy Dębnicy Kaszubska powoła komisję konkursową najpóźniej do dnia 31 stycznia 2023 roku.

II. Wymagania stawiane kandydatom

W skład komisji konkursowej mogą wchodzić przedstawiciele organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

1)   reprezentują organizację pozarządową lub inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy;

2)   posiadają doświadczenie w tworzeniu projektów w odniesieniu do zadań z zakresu, o którym mowa w pkt. 1-6 realizowanych przez organizacje, wiedzę w zakresie prawa dotyczącego trzeciego sektora;

3)   nie reprezentują organizacji lub podmiotów biorących udział w konkursach ofertw poszczególnych zakresach;

4)   nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności.

III. Wybór kandydatów do prac w komisji konkursowej

1.    Ze zgłoszonych kandydatów zostanie wybranych trzech  członków, reprezentujących podmioty wymienione w ustawie, do udziału w pracach komisji konkursowej, powołanej przez Wójta Gminy Dębnica Kaszubska  w drodze zarządzenia.

2.    Jeżeli wybrani członkowie komisji konkursowej oceniającej złożone oferty, nie będą mogli uczestniczyć w ocenie ofert, wówczas, zgodnie z art. 15 ust. 2da ustawy, komisja konkursowa będzie działać bez ich udziału.

3.    W przypadku braku zgłoszeń kandydatów na członków komisji konkursowej ze strony organizacji pozarządowych oceniających oferty na realizację zadań publicznych w roku 2023, komisja konkursowa, zgodnie z art. 15 ust. 2da ustawy, będzie działać bez ich udziału.

IV. Zadania komisji konkursowej

Zadania Komisji Konkursowej zostały szczegółowo określone w par. 12 Rocznego programu współpracy Gminy Dębnica Kaszubska z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na 2023 rok będącego załącznikiem do Uchwały nr LI/387/2022 z dn. 24 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Dębnica Kaszubska z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na 2023 rok.

V. Miejsce i termin zgłoszenia kandydatury

Zgłoszenia kandydata na członka komisji konkursowej należy dokonać na formularzu zgłoszeniowym stanowiącym załącznik do ogłoszenia.  Zgłoszenie należy złożyć w kopercie, oznaczonej – „Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej oceniającej oferty na realizację zadań  publicznych w 2023 roku” w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Gminy Dębnica Kaszubska ul. ks. Antoniego Kani 16a,  do dnia 24 stycznia 2023 r. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu zgłoszenia do w/w punktu.

Wszelkich informacji udziela Anna Żaczek – insp. ds. współpracy z sektorem społecznym i promocji, e-mail: a.zaczek@debnicakaszubska.eu, tel. 730 820 307.

Skip to content