Skip to main content
Aktualności

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania rozwoju kultury fizycznej i turystyki.

By 23 marca, 2023No Comments

Wójt Gminy Dębnica Kaszubska ogłasza otwarty konkursu ofert na realizację zadania publicznegow zakresie wspierania rozwoju kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych oraz promocji aktywnego spędzania czasu wolnego wśród dzieci i młodzieży w 2023 roku – zagospodarowanie turystyczne obszaru wokół zbiornika w m. Motarzyno w Gminie Dębnica Kaszubska.

Oferty należy składać na obowiązującym formularzu,  zgodnym ze wzorem oferty stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 r. poz. 2057).

Wypełnienie Oferty w części III Opis zadania, punkt 6: Dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego – jest obowiązkowe. Oferty będą  oceniane i rozliczane pod względem zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego. W związku z powyższym wykazane rezultaty powinny być mierzalne/policzalne.

Zadanie realizowane będzie w okresie od dnia 15.04.2023  roku do 30.09.2023 roku.

Oferty w zakresie zadania objętego konkursem należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Otwarty konkursu ofert na realizację zadania publicznegow zakresie  wspierania rozwoju kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych oraz promocji aktywnego spędzania czasu wolnego wśród dzieci i młodzieży w 2023 roku – zagospodarowanie turystyczne obszaru wokół zbiornika w m. Motarzyno w Gminie Dębnica Kaszubska” w Urzędzie Gminy Dębnica Kaszubska w Punkcie Obsługi Klienta w terminie 21 dni od dnia ukazania się ostatniego ogłoszenia o otwartym konkursie ofert. t, czyli do dnia 12.04.2023 r. do godz. 15:00.

1. W przypadku przesłania oferty pocztą decyduje data wpływu oferty do Urzędu, a nie data nadania.

2. W przypadku złożenia oferty niekompletnej Oferent zostanie wezwany do jej uzupełnienia w oznaczonym terminie. Jeżeli oferent nie uzupełni oferty w terminie, oferta zostanie odrzucona.

3. Wybór ofert nastąpi nie później niż 2 tygodnie po terminie złożenia ofert.

ZARZĄDZENIE NR 33/2023 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA:

Zarządzenie.33.2023.2023-03-22_konkurs – zagospodarowanie turtystyczne w m. Motarzyno

Skip to content