Skip to main content
Aktualności

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZCJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE NAUKI, EDUKACJI, OŚWIATY I WYCHOWANIA POPRZEZ PROMOCJĘ AKTYWENGO SPĘDZANIA CZASU WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEZY, WPSIERANIE AKTYWNOŚCI ORAZ WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH DZIECI I MŁODZIEZY POPRZEZ ALTERNATYWNE FORMY EDUKACJI W 2024 ROKU – PROWADZENIE ŚWIETLICY W GAŁĘZOWIE

By 23 stycznia, 2024No Comments

Wójt Gminy Dębnica Kaszubska ogłasza otwarty konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania poprzez promocję aktywnego spędzania czasu wśród dzieci i młodzieży, wspieranie aktywności oraz wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży poprzez alternatywne formy edukacji w 2024 roku – prowadzenie świetlicy w Gałęzowie.

Oferty należy składać na obowiązującym formularzu,  zgodnym ze wzorem oferty stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 r. poz. 2057).

Wypełnienie Oferty w części III Opis zadania, punkt 6: Dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego – jest obowiązkowe. Oferty będą  oceniane i rozliczane pod względem zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego. W związku z powyższym wykazane rezultaty powinny być mierzalne/policzalne.

Zadanie realizowane będzie w okresie od dnia 15.03.2024  roku do 31.12.2024 roku.

Oferty w zakresie zadania objętego konkursem należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania poprzez promocję aktywnego spędzania czasu wśród dzieci i młodzieży, wspieranie aktywności oraz wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży poprzez alternatywne formy edukacji na 2024 roku – prowadzenie świetlicy  w Gałęzowie”, w Urzędzie Gminy Dębnica Kaszubska w Punkcie Obsługi Klienta w terminie 21 dni od dnia ukazania się ostatniego ogłoszenia o otwartym konkursie ofert, czyli do dnia 13.02.2024 r. do godz. 15:00.

1. W przypadku przesłania oferty pocztą decyduje data wpływu oferty do Urzędu, a nie data nadania.

2. W przypadku złożenia oferty niekompletnej Oferent zostanie wezwany do jej uzupełnienia w oznaczonym terminie. Jeżeli oferent nie uzupełni oferty w terminie, oferta zostanie odrzucona.

3. Wybór ofert nastąpi nie później niż 2 tygodnie po terminie złożenia ofert.

Załączniki:

1. Wzór oferty na realizację zadania publicznego:

2. Zarządzenie:

Skip to content