Projekty Gminne

Realizacja projektu pn. „Moja stara- nowa szkoła”

By 20 grudnia, 2016 Brak komentarzy

Europejski_Fundusz_SpolecznyW dniu 21 listopada 2016r. podpisana została umowa o dofinansowanie nr RPPM.03.02.01-22-0097/15-00współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020,Oś  priorytetowa  3 Edukacja,  Działanie  3.2  Edukacja  ogólna, Poddziałanie 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej.

Przedsięwzięcie realizowane jest w partnerstwie: Gmina Dębnica Kaszubska (Lider Projektu) wraz z Akademią Pomorską w Słupsku oraz Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku.

Projekt skierowany jest do 737 osób: 521 uczniów szkół podstawowych i gimnazjum, 74 nauczycieli i 142 rodziców/ opiekunów prawnych.

Celem głównym projektu jest polepszenie jakości procesu kształcenia poprzez poprawę kompetencji kluczowych uczniów, doskonalenie kwalifikacji nauczycieli i włączenie w ten proces rodziców/opiekunów prawnych.

Cele szczegółowe:

  • wzrost poziomu kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy wśród 90% z 521 uczniów;
  • wsparcie doskonalenia zawodowego 74 nauczycieli w zakresie przygotowania do kształcenia kompetencji kluczowych i pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz nabycie przez 90% z nich kwalifikacji/ kompetencji;
  • zwiększenie szans rozwojowych uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych;
  • zapoczątkowanie silniejszego powiązania szkół z ich otoczeniem szczególnie z rodzicami/opiekunami prawnymi uczniów, uczelniami wyższymi i ośrodkiem doskonalenia nauczycieli.

 

Zakres Projektu:

  • wsparcie dla uczniów/uczennic: zajęcia rozwijające kreatywność i innowacyjność oraz kompetencje kluczowe, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz specjalistyczne, wycieczki, pikniki edukacyjne, zajęcia prowadzone wg programu Akademii Pomorskiej w Słupsku, doradztwo edukacyjno-zawodowe,
  • wsparcie dla nauczycieli/nauczycielek: szkolenia/kursy i studia podyplomowe,
  • wsparcie dla rodziców/ opiekunów prawnych uczniów: szkoleniach dla rodziców/opiekunów prawnych uczniów,
  • wyposażenie/doposażenie bazy dydaktycznej szkół biorących udział w projekcie poprzez zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych i narzędzi TIK.

Okres realizacji przedsięwzięcia: wrzesień 2016r. – lipiec 2018r.

Wydatki ogółem wynoszą: 1 797 977,62 zł, w tym kwalifikowane: 1 797 977,62 zł, dofinansowanie EFRR: 1 708 078,74 zł (w tym Dębnica Kaszubska – wydatki ogółem: 1 656 382,42 zł, w tym kwalifikowane: 1 656 382,42 zł dofinansowanie EFRR: 1 566 483,54 zł).

Projektem objęte zostały wszystkie szkoły z terenu Gminy Dębnica Kaszubska, dla których Gmina Dębnica Kaszubska jest organem prowadzącym.

Skip to content