Projekty GminneSołectwa

Wójt Gminy Dębnica Kaszubska ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących przyłączenia miejscowości Troszki do sołectwa Dobieszewo i stworzenia sołectwa w granicach miejscowości Dobieszewo, Dobieszewko, Leśnia i Troszki oraz nadania temu sołectwu nowego statutu.

By 22 lipca, 2019 29 lipca, 2019 Brak komentarzy

O G Ł O S Z E N I E 

Wójt Gminy Dębnica Kaszubska ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących  przyłączenia  miejscowości Troszki do sołectwa Dobieszewo i stworzenia sołectwa w granicach  miejscowości Dobieszewo, Dobieszewko, Leśnia i Troszki oraz nadania temu sołectwu nowego statutu.

1. Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w okresie od dnia 22 lipca do dnia 12 sierpnia 2019 r. w formie badania ankietowego mieszkańców poprzez wypełnienie formularza ankietowego.

2. Formularze ankietowe dostępne będą w Urzędzie Gminy Dębnica Kaszubska w pok. nr 6
w godzinach pracy Urzędu, na stronie internetowej Gminy Dębnica Kaszubska oraz
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dębnica Kaszubska.

3. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są mieszkańcy sołectwa Dobieszewo i miejscowości Troszki posiadający czynne prawo wyborcze.

4. Wypełnione formularze ankiet należy dostarczyć osobiście do Punktu Obsługi Klienta Urzędu Gminy Dębnica Kaszubska lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy Dębnica Kaszubska, ul. ks. Antoniego Kani 16a, 76-248 Dębnica Kaszubska do dnia 12 sierpnia 2019 r. W przypadku wysłania ankiety za pośrednictwem poczty decyduje data wpłynięcia do Urzędu..

5. Po zakończeniu konsultacji wyniki będą podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Dębnica Kaszubska oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Zarządzenie.110.2019.2019-07-19

Formulazr ankietowy