PSZOK

(PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH)

Informujemy, że od dnia 26 listopada 2019 roku funkcjonuje nowy Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (znajduje się w Dębnicy Kaszubskiej, przy Zakładzie Gospodarki Komunalnej).

Jeśli jesteś mieszkańcem Gminy Dębnica Kaszubska i ponosisz opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, możesz bezpłatnie dostarczyć niżej wymienione odpady do PSZOK:

1) papier,
2) tworzywa sztuczne (w tym plastik, opakowania wielomateriałowe oraz drobny metal),
3) szkło,
4) opakowania wielomateriałowe,
5) bioodpady,
6) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
7) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
8) zużyte opony *,
9) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne,
10) odzież i tekstylia,
11) baterie i akumulatory,
12) przeterminowane chemikalia,
13) przeterminowane leki,
14) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek.

* Opony przyjmowane do PSZOK mogą pochodzić wyłącznie z rowerów, wózków, motorowerów i motocykli oraz samochodów. Z zastrzeżeniem, że opony samochodowe będą przyjmowane w ilości 4 sztuk na pojazd, na rok, po okazaniu dowodu rejestracyjnego pojazdu.

PSZOK czynny jest od wtorku do piątku w godzinach od 10.00 do 18.00 oraz w soboty od 7.00 do 15.00.

 PSZOK zlokalizowany przy Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Dębnicy Kaszubskiej, gdzie bezpłatnie można oddać odpady komunalne, czyli odpady powstające w gospodarstwach domowych, tj.:

1) papier i tekturę, tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriaowe, szkło,
2) odpady ulegające biodegradacji,
3) przeterminowane chemikalia,
4) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
5) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
6) zużyte opony, pochodzące z pojazdów w ilości 4 sztuk na pojazd na rok (opony przyjmowane będą po okazaniu dowodu rejestracyjnego pojazdu),
7) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne,

8) odzież i tekstylia.

> PSZOK czynny jest od wtorku do piątku w godzinach od 10 do 18 oraz w soboty od 7 do 15.

> Transport odpadów do PSZOKu prowadzony jest we własnym zakresie i na własny koszt.

> Osoby, które dostarczają odpady komunalne do PSZOK zobowiązane są je umieszczać w poszczególnych kontenerach (zgodnie z przeznaczeniem), wskazanych przez prowadzącego PSZOK.

> PSZOK nie przyjmuje odpadów:

* pochodzących i wytworzonych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej,
* powstających w związku z prowadzeniem działalności rolniczej (np. środków ochrony roślin, sznurków, folii po kiszonkach i nawozach, worków po nawozach opon ciągnikowych, od przyczep i innych maszyn rolniczych, przepracowane oleje silnikowe, resztki roślin z upraw i inne odpady pochodzące z działalności rolniczej,
* odpady te powinny zostać na własny koszt przekazane podmiotom uprawnionym do ich zagospodarowania