Skip to main content

Zmiany w Programie czerwiec 2024

Zmiany w Programie kwiecień 2024

Czyste powietrze w liczbach

Wersja programu 2023 r.

Wersja programu 2022 r.

Program „Czyste Powietrze”

· złożone wnioski o dofinansowanie: 227
· zrealizowane przedsięwzięcia: 115
· wypłacone dotacje: 1859112,35 zł

Gmina Dębnica Kaszubska podpisała porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w sprawie współpracy przy realizacji programu priorytetowego „Czyste Powietrze”. W ramach wsparcia mieszkańcy Gminy Dębnica Kaszubska mogą składać wnioski o dotację w siedzibie Urzędu Gminy.
Program skierowany jest do osób fizycznych, które są właścicielami lub współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą, które chciałyby uzyskać dotację na wymianę starych pieców tzw. kopciuchów. Dofinansowanie można pozyskać również na przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku oraz montaż odnawialnych źródeł energii OZE.

Nabór nie dotyczy budynków wielorodzinnych oraz budynków nowobudowanych.

Program obejmuje dwie grupy beneficjentów:
– uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania – osoby, których dochód roczny nie przekracza 100 000 zł,
– uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania – osoby, których średni miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza:

1 564 zł – w gospodarstwie wieloosobowym,
2 189 zł – w gospodarstwie jednoosobowym.

– uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania – osoby, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza:,

900 zł – w gospodarstwie wieloosobowym,
1260 zł – w gospodarstwie jednoosobowym.

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód beneficjenta uprawnionego do podwyższonego poziomu dofinansowania, z tytułu prowadzenia działalności pozarolniczej, działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, nie może przekraczać trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

Osoby ubiegające się o podwyższony i najwyższy poziom dofinansowania powinny w pierwszej kolejności wystąpić do Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębnicy Kaszubskiej w celu uzyskania zaświadczenia potwierdzającego dochód. Więcej informacji dot. wydania zaświadczenia znajduję się pod wskazanym linkiem: https://debnicakaszubska.naszops.pl/czyste-powietrze. Wydanie dokumentu jest wolne od opłat.

Formy dofinansowania:

 • Dotacja – możliwa do uzyskania za pośrednictwem Urzędu Gminy, WFOŚiGW w Gdańsku lub przez portal gov.pl;
 • Dotacja z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego – kredyt Czyste Powietrze dostępny w wybranych bankach, których lista aktualizowana jest na stronie czystepowietrze.gov.pl.

Terminy:

 • Realizacje programu przewidziano na lata 2018 – 2029;
 • Podpisywanie umów do 31.12.2027;
 • Zakończenie prac objętych umową do 30.06.2029 r.

Dofinansowaniu podlegają przedsięwzięcia w trakcie realizacji, jak i zakończone. Warunkiem jest poniesienie pierwszego kosztu  maksymalnie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, lecz nie wcześniej niż przed datą wskazaną w ogłoszeniu o naborze wniosków o dofinansowanie tj. przed 15.05.2020 r.

Warunki dofinansowania:

 • W ramach programu można dofinansować zakup i montaż jednego źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i c.w.u,
 • W przypadku gdy budynek/lokal mieszkalny jest podłączony do sieci dystrybucji gazu, w ramach programu nie udziela się dofinansowania na zakup i montaż ko-
  tła na paliwo stałe w tym budynku/lokalu mieszkalnym,
 • Wymieniane źródło ciepła na paliwo stałe musi być trwale wyłączone z użytku. Na przedsięwzięcia realizowane w budynkach, na budowę których po 31 grudnia
  2013 r.: 
  został złożony wniosek o pozwolenie na budowę lub odrębny wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego,
  zostało dokonane zgłoszenie budowy lub wykonania robót budowlanych w przypadku, gdy nie jest wymagane uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę,
  nie udziela się dofinansowania na ocieplenie przegród budowlanych, wykonanie stolarki okiennej i drzwiowej.
  • Nie udziela się dofinansowania na przedsięwzięcia, dla których wnioskowana kwota dotacji jest niższa niż 3 tys. zł. Warunek nie dotyczy przedsięwzięć, w zakresie których jest zakup i montaż źródła ciepła.
  • Jeśli w budynku mieszkalnym wydzielono lokale mieszkalne, dotacja przysługuje osobno na każdy lokal.

UWAGA! Od 1 styczna 2022 r. nie można składać wniosków o dofinansowane zakupu
kotła na węgiel.

Kontakt:

   • Punkt konsultacyjno-informacyjny Programu „Czyste Powietrze” w Urzędzie Gminy w Dębnicy Kaszubskiej czynny w każdy poniedziałek w godzinach 12.00 – 17.00, każdy wtorek, czwartek oraz piątek w godzinach 07.00 – 12.00. Na konsultację należy wcześniej się umówić pod numerem telefonu 730 820 373 lub poprzez e-mail p.mlodawska@debnicakaszubska.eu;
   • Infolinia Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku czynna we wtorki, środy i czwartki w godz. 10:00 – 15:00, 58 743 18 21, e-mail: czystepowietrze@wfos.gdansk.pl;
   • Ogólnopolska infolinia Programu „Czyste Powietrze” czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00, tel. 22 340 40 80.

Kroki do dofinansowania:

   1. Zapoznaj się ze szczegółami naboru: programem priorytetowym, formularzem wniosku i załącznikami oraz instrukcjami, a także regulaminem naboru, o których dowiesz się z poniższego linku:

https://portalbeneficjenta.wfos.gdansk.pl/wymagana-dokumentacja-dla-wnioskow-zlozonych-od-dnia-25012022r-sciezka-przez-wfo

Określ obecny stan i potrzeby budynku.

Następnie wypełniony elektronicznie wniosek prześlij przez skrzynkę podawczą w portalu beneficjenta (konieczne jest dostarczenie wniosku w formie papierowej z wymaganymi załącznikami i podpisami do Urzędu Gminy Dębnica Kaszubska lub bezpośrednio na adres: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Rybaki Górne 8, 80-861 Gdańsk).

Uwaga! Wniosek o dofinansowanie wypełnia Wnioskodawca na podstawie danych i informacji własnych. Za poprawność i rzetelność danych wprowadzonych do wniosku, w tym za zgodność danych ze stanem faktycznym, odpowiada wyłącznie Wnioskodawca.

* Inna procedura obowiązuje w przypadku ścieżki bankowej, w której wnioski pomagają wypełniać pracownicy banków, które przystąpiły do programu. Po pozytywnej decyzji kredytowej banku lub zawarciu warunkowej umowy kredytu, bank na podstawie przekazanych przez Ciebie danych, wypełni wniosek o dofinansowanie. Sprawdź dane zawarte we wniosku i podpisz wniosek. Bank przekaże podpisany przez Ciebie wniosek do rozpatrzenia przez wfośigw zgodnie z lokalizacją budynku/lokalu mieszkalnego.

   1. Po złożeniu wniosku – WFOŚiGW dokonuje pełnej oceny wniosku zgodnie z kryteriami dostępu i kryteriami jakościowymi dopuszczającymi i na podstawie tej oceny dokonuje kwalifikacji do przyznania pomocy (na tym etapie możesz zostać poproszony o uzupełnienie wniosku).
   2. W przypadku pozytywnej decyzji wfośigw o dofinansowaniu przedsięwzięcia wniosek staje się automatycznie umową, o czym zostaniesz poinformowany pismem.
   3. Złóż wnioski o płatność. Środki mogą zostać wypłacone maksymalnie w trzech transzach w przypadku podstawowego i podwyższonego poziomu dofinansowania (przy najwyższym poziomie transz może być maksymalnie pięć). Trzeci (lub piąty przy najwyższym poziomie
    dofinansowania) wniosek o płatność jest zawsze wnioskiem końcowym.
    * Inna procedura obowiązuje w przypadku ścieżki bankowej, w której dotacja jest
    wypłacana na rachunek kredytu w jednej transzy, po zrealizowaniu całości przedsięwzięcia.

Zakończenie przedsięwzięcia:
Przedsięwzięcie musi zostać zrealizowane najpóźniej, licząc od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie w ciągu:

    • 30 miesięcy w podstawowym i podwyższonym poziomie dofinansowania
     (z wyjątkiem wniosków składanych w bankach, gdzie przewidziano 18 miesięcy na realizację całości przedsięwzięcia),
    • 36 miesięcy w najwyższym poziomie dofinansowania.

Okres trwałości przedsięwzięcia:
Wynosi 5 lat od daty zakończenia przedsięwzięcia. W tym czasie Narodowy Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej mogą kontrolować zrealizowane przedsięwzięcie samodzielnie lub przez podmioty zewnętrzne.

W celu uzyskania informacji o statusie swojego wniosku lub umowy należy skontaktować się z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Materiały do pobrania:

Poniżej przedstawiono maksymalne kwoty dotacji jakie można otrzymać na poszczególne zadania oraz jakie są koszty kwalifikowalne w Programie „Czyste Powietrze”.

KOSZTY KWALIFIKOWANE – PODSTAWOWY POZIOM DOFINANSOWANIA

KOSZTY KWALIFIKOWANE – NAJWYŻSZY POZIOM DOFINANSOWANIA

KOSZTY KWALIFIKOWANE – PODWYŻSZONY POZIOM DOFINANSOWANIA

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej: www.czystepowietrze.gov.pl

Skip to content