Skip to main content

Deklaracja dostępności strony internetowej Urzędu Gminy Dębnica Kaszubska

Urząd Gminy Dębnica Kaszubska zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej strony internetowej Urzędu Gminy Dębnica Kaszubska.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • W zamieszczonych artykułach brakuje rozszerzonych opisów dla osób z dysfunkcjami.
 • Część treści nie umożliwia zmiany kontrastu i wielkości czcionki.
 • Strona główna i część podstron nie zapewnia odpowiedniego kontrastu i czytelności dla osób z dysfunkcjami.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: stanowisko ds. obsługi klienta.
 • E-mail: informacja@debnicakaszubska.eu
 • Telefon: 598131623

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Wójt Gminy Dębnica Kaszubska
 • Adres: ul. księdza Antoniego Kani 16a
  76-248 Dębnica Kaszubska
 • E-mail: informacja@debnicakaszubska.eu
 • Telefon: 598131634

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Urzędu Gminy jest trzykondygnacyjny.

Wejście do budynku zostało dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Do budynku można dostać się wprost z poziomu terenu. 

Wejście nie jest zabezpieczone żadnymi bramkami wejściowymi (np. wahadłowymi, obrotowymi, elektronicznymi).

Przed wejściem do budynku, po prawej stronie, na wysokości ok 1,5 metra umieszczony jest domofon oraz dzwonek do przywołania pracownika Biura Obsługi Interesanta.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma windy.

Dla osób niepełnosprawnych ruchowo dostępna jest część parteru Urzędu, gdzie przestrzenie komunikacyjne, w tym wejścia do pokoi, są wolne od barier poziomych: 

 • Biuro Obsługi Interesanta,
   
 • stanowisko do spraw działalności gospodarczej,
   
 • stanowisko do spraw dowodów osobistych,
   
 • Urząd Stanu Cywilnego,
   
 • Biuro Rady Gminy,
   
 • punkt informacyjny Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
   
 • Porady Prawne,
   
 • sala konferencyjna.

Wszelkie pozostałe sprawy można załatwić na parterze budynku – w sali konferencyjnej po przywołaniu danego pracownika przez pracownika Biura Obsługi Interesanta.

Na parterze budynku znajduję toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Komunikacja pomiędzy parterem, a piętrami odbywa się poprzez wydzieloną klatkę schodową ze schodami.

W obiekcie brak jest dostosowań w postaci pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

Nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Brak jest rozkładu pomieszczeń w budynku - informację w tym zakresie można uzyskać tylko w formie głosowej przez pracownik Biura Obsługi Interesanta.

Przy budynku  wydzielono i oznaczono dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Na terenie obiektu nie ma możliwość skorzystania z tłumacza migowego.

Obsługa osób niesłyszących realizowana jest za pośrednictwem środków wspierających komunikację tj. poczty elektronicznej, fax-u, przesyłania wiadomości tekstowych, w tym z wykorzystaniem SMS, MMS, komunikatorów internetowych.

Istnieje również możliwość udostępnienia stanowiska komputerowego do komunikacji w pomieszczeniu biurowym pracownika Biura Obsługi Interesanta.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

 • użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab,
 • w całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczanie aktywnego linka czy pola formularza,
 • dostępna jest wersja strony z podwyższonym kontrastem,
 • zastosowano przycisk A++ umożliwiający zmianę wielkości tekstu

Inne informacje i oświadczenia

Trwają prace na zapewnieniem pełnej zgodności strony internetowej Urządu Gminy Dębnica Kaszubska  z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Zakończenie prac planowane jest na 30.06.2021 r.

Skip to content