Skip to main content

Ciepłe mieszkanie w liczbach

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” dla Beneficjentów będących właścicielami lokalu mieszkalnego położonego w budynku wielorodzinnym, zlokalizowanego na terenie gminy Dębnica Kaszubska

 

Gmina Dębnica Kaszubska   ogłasza, iż   od   dnia   29 maja 2023   roku   rozpoczęty   zostanie   nabór   wniosków o dofinansowanie dla beneficjentów będących właścicielami lokalu mieszkalnego położonego w budynku wielorodzinnym, zlokalizowanego na terenie Gminy Dębnica Kaszubska.

W ramach Programu istnieje możliwość finansowania przedsięwzięć rozpoczętych nie wcześniej niż od dnia podpisania umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia z Gminą Dębnica Kaszubska. Termin zakończenia realizacji przedsięwzięcia to 6 miesięcy od dnia podpisania ww. umowy, jednak nie później niż do 30.06.2025 r., przy czym nabór wniosków i podpisywanie umów z Gminą będzie realizowane do dnia 30.12.2024 roku.

Wnioski mogą składać Beneficjenci uprawnieni do podstawowego, podwyższonego lub najwyższego poziomu dofinansowania.

 

Dla kogo dofinansowanie?

 

1)  Dla beneficjentów końcowych uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania:

 

1. Beneficjentem końcowym jest osoba fizyczna o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 120 000 zł, posiadająca tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, realizująca przedsięwzięcie będące przedmiotem dofinansowania:

a)      stanowiącym podstawę obliczenia podatku, wykazanym w ostatnio złożonym zeznaniu podatkowym zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych;

b)     ustalonym:

–         zgodnie z wartościami określonymi w załączniku do obwieszczenia ministra właściwego do spraw rodziny w sprawie wysokości dochodu za dany rok
z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów
o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, obowiązującego na dzień złożenia wniosku oraz,

–         na podstawie dokumentów potwierdzających wysokość uzyskanego dochodu, zawierających informacje o wysokości przychodu i stawce podatku lub wysokości opłaconego podatku dochodowego w roku wskazanym w powyższym obwieszczeniu ministra

c)      z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego, przyjmując, że z 1 ha przeliczeniowego     uzyskuje się dochód roczny w wysokości dochodu ogłaszanego corocznie, w drodze obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie ustawy o podatku rolnym, obowiązującego na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie;

d)      niepodlegającym opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych i mieszczącym się pod względem rodzaju w katalogu zawartym w art.

3 pkt c) ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2023r. poz. 390), osiągniętym
w roku kalendarzowym poprzedzającym rok złożenia wniosku o dofinansowanie, wykazanym w odpowiednim dokumencie.

W przypadku uzyskiwania dochodów z różnych źródeł określonych powyżej w lit. a) -d),

dochody te sumuje się, przy czym suma ta nie może przekroczyć kwoty 120 000 zł.

Intensywność dofinansowania: do 30% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia realizowanego przez beneficjenta końcowego, nie więcej niż 15 000,00 zł na jeden lokal mieszkalny.

 

2)  Dla beneficjentów końcowych uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania:

 

Beneficjentem końcowym uprawnionym do podwyższonego poziomu dofinansowania jest osoba fizyczna realizująca przedsięwzięcie będące przedmiotem dofinansowania, która łącznie spełnia następujące warunki:

a)     posiada tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym;

b)    przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 z późn. zm.), nie przekracza kwoty:

–         1673 zł w gospodarstwie wieloosobowym,

–         2 342 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód osoby fizycznej, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, o którym mowa w pkt 1) lit. b), nie przekroczył czterdziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

Intensywność dofinansowania: do 60% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia realizowanego przez beneficjenta końcowego, nie więcej niż 25 000,00 zł na jeden lokal mieszkalny.

 

3)     Dla beneficjentów   końcowych   uprawnionych do   najwyższego   poziomu   dofinansowania:

 

Beneficjentem końcowym uprawnionym do najwyższego poziomu dofinansowania jest osoba fizyczna realizująca przedsięwzięcie będące przedmiotem dofinansowania, która łącznie spełnia następujące warunki:

a)       posiada tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym;

b)      przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany
w zaświadczeniu wydawanym zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 z późn. zm.), nie przekracza kwoty:

–         900 zł w gospodarstwie wieloosobowym,

–        1 260 zł w gospodarstwie jednoosobowym,

lub ma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, potwierdzone w zaświadczeniu wydanym na wniosek beneficjenta końcowego, przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, zawierającym wskazanie rodzaju zasiłku oraz okresu, na który został przyznany. Zasiłek musi przysługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez osobę, która przedstawiła zaświadczenie o przeciętnym miesięcznym dochodzie na jednego członka jej gospodarstwa domowego, roczny jej przychód, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, nie przekroczył dwudziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

Intensywność dofinansowania: do 90% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia realizowanego przez beneficjenta końcowego, nie więcej niż 37 500,00 zł na jeden lokal mieszkalny.

 

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

 

Program wspiera zastosowanie:

–         kotła gazowego kondensacyjnego,

–        kotła na pellet drzewny o podwyższonym standardzie,

–         ogrzewania elektrycznego,

–        pompy ciepła powietrze/woda lub pompy ciepła powietrze/powietrze,

–        podłączenie lokalu do wspólnego efektywnego źródła ciepła.

Dodatkowo możliwe będzie wykonanie:

–         instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w lokalu mieszkalnym,

–        instalacji gazowej od przyłącza gazowego / zbiornika na gaz do kotła,

–        wymiany okien i drzwi oddzielających lokal od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego,

–         wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w lokalu mieszkalnym,

–         dokumentacji projektowej dotyczącej powyższego zakresu.

Wymagany jest demontaż wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego.

 

Gdzie składać wnioski?

 

Wnioski należy składać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy w Dębnicy Kaszubskiej ul. ks. Antoniego Kani 16a, 76-248 Dębnica Kaszubska.

Szczegółowe informacje o składaniu i rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie zawarte są
w Regulaminie naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”.

 

Dane kontaktowe w ramach prowadzonego naboru wniosków:

 

Tel.: 690 820 346, pokój numer 27

Adres mailowy: p.mlodawska@debnicakaszubska.eu

Informacje niezbędne do sprawnego wypełnienia wniosku:

1.       Imię, nazwisko, PESEL, tel. kontaktowy, adres zamieszkania, adres e-mail wnioskodawcy

2.       Imię, nazwisko, adres zamieszkania współwłaścicieli (jeśli dotyczy).

3.       Imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania współmałżonka (jeśli dotyczy).

4.       Adres zamieszkania/przedsięwzięcia.

5.       Numer rachunku bankowego.

6.       Numer księgi wieczystej, numer działki.

7.       Rok wystąpienia o zgodę na budowę dla budynku/lokalu.

8.       Powierzchnia całkowita lokalu mieszkalnego.

9.       Informacje o uzyskanym dochodzie za poprzedni rok podatkowy Wnioskodawcy (np. z PIT,

ilość ha przeliczeniowego itp. itd.).

10.   Rodzaj dotychczasowego źródła ciepła i ich ilość.

11.   W przypadku wymiany stolarki okiennej i/lub drzwiowej – ilość okien/drzwi.

12.   Zaświadczenie o dochodach na 1 członka w gospodarstwie domowym, wydawane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębnicy Kaszubskiej – w przypadku beneficjenta uprawnionego do podwyższonego lub najwyższego poziomu dofinansowania, nie starsze niż 3 miesiące i wystawione nie później niż data złożenia wniosku.

Załączniki:

Ogłoszenie o naborze:

Regulamin naboru wniosków:

Wniosek o dofinansowanie:

Załącznik do wniosku o dofinansowanie – zgoda współwłaścicieli:

2.1.2. Załącznik do wniosku o dofinansowanie – oświadczenie współmałżonka:

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie:

Wniosek o płatność Ciepłe Mieszkanie:

Protokół odbioru prac wykonawcy:

Zestawienie dokumentów do wniosku o płatność:

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność:

Kryteria oceny wniosku o dofinansowanie:

Wzór umowy:

Zarządzenie.71.2023.2023-05-25_Ciepłe Mieszkanie podpisane:

Program priorytetowy Ciepłe Mieszkanie:

Załącznik nr 1 do Programu Priorytetowego:

Skip to content