Skip to main content

„Budowa obiektu kulturowego powiązanego z rybactwem nad jeziorem Dobra”- umowa o dofinansowanie podpisana.

 

Dnia 6 listopada 2018r. podpisana została umowa o dofinansowanie projektu pn.: „Budowa obiektu kulturowego powiązanego z rybactwem nad jeziorem Dobra” w ramach działania 4.2 „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, odjętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.

Przedmiotem projektu jest budowa obiektu kulturowego w miejscowości Dobra na nieruchomości bezpośrednio przylegającej do jeziora oraz organizacja imprezy promującej projekt, obszar Rybackiej Lokalnej Grupy Działania oraz spożycie ryb.

W ramach zadania zostanie wybudowany budynek świetlicy wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w tym: wewnętrzną linią zasilania energetycznego, przyłączem kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikiem bezodpływowym i przyłączem wodociągowym.

Projekt przewiduje budowę budynku parterowego, niepodpiwniczonego. W budynku wydzielona będzie sala główna, w której będą organizowane różnorodne spotkania i zaplecze kuchenne. Ponadto w budynku zaprojektowane zostały pomieszczenia higieniczno-sanitarne wraz z ich wyposażeniem oraz szatnia z wiatrołapem i kotłownia. Budynek będzie dostosowany do korzystania przez osoby niepełnosprawne, a w szczególności przez osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich.

Będzie to ogólnodostępna, niekomercyjna infrastruktura społeczno – kulturalna, bez barier architektonicznych, przeznaczona na użytek publiczny, która będzie pełniła funkcję rekreacyjną, kulturową oraz turystyczną.

Na zakończenie realizacji projektu zorganizowana zostanie impreza promocyjno – integracyjna, promująca sektor rybacki, spożycie ryby oraz cały obszar Rybackiej Lokalnej Grupy Działania Pojezierzy Bytowskie.

Cele i rezultaty jakie przyniesie niniejszy projekt to m.in.:

– propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury,
– rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, przeznaczonej na użytek publiczny,
– rozwój kapitału społecznego oraz różnorodnych form aktywności lokalnej związanej z kulturą, edukacją, rekreacją i aktywizacją,
– zwiększenie atrakcyjności kulturalnej i turystycznej miejscowości Dobra oraz całego obszaru RLGD,
– zwiększenie liczby turystów odwiedzających obszar,
– wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych.

Termin realizacji przedsięwzięcia – od marca 2019 roku do lipca 2020 roku.

Całkowita wartość przedsięwzięcia to koszt 430 228 zł brutto. Źródła finansowania: środki z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego – 219 900 zł i i wkład własny Gminy Dębnica Kaszubska – 210 328,00 zł.

Skip to content