Skip to main content

Co nowego w odpadach…

KLIKNIJ W WYBRANY ARTYKUŁ

Zmiany w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:

Co to oznacza dla gminy?

W dniu 6 września 2019 r. weszła w życie zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw.

Najważniejsze zmiany jakie wprowadziła ustawa:

 • brak możliwości wyboru sposobu zbierania odpadów komunalnych, tzn. wszyscy mieszkańcy zobowiązani są segregować odpady;

 • zwolnienie w części z opłaty tych mieszkańców, którzy kompostują bioodpady
  w przydomowych kompostownikach (art. 6k ust. 4a Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wyłącza możliwość zastosowania ulgi dla mieszkańców budynków wielolokalowych) – w naszej gminie wynosi 2 zł od nieruchomości;

 • została narzucona (w naszym przypadku zwiększona) częstotliwość odbioru odpadów, tj. niesegregowanych – resztkowych (czyli tych, których posegregować się już nie da) oraz bioodpadów. Tzn., że odpady zmieszane i bioodpady odbierane będą z częstotliwością: w okresie letnim (od 1 kwietnia do 31 października) raz na tydzień (zabudowa wielolokalowa) i raz na dwa tygodnie (zabudowa jednorodzinna), a w okresie zimowym (od 1 listopada do 31 marca) raz w miesiącu (zabudowa wielolokalowa i jednorodzinna).

(Dotychczas odbiór odpadów zmieszanych na terenie Gminy Dębnica Kaszubska odbywał się jeden raz w miesiącu, a bioodpadów od 1 lutego do 30 listopada jeden raz w miesiącu, natomiast w miesiącach styczeń i grudzień nie był odbierany odpad zielony.)

Mieszkańcu!!!

Dla usprawnienia systemu pamiętajmy aby:

 • oznaczyć nieruchomość numerem porządkowym;

 • koniecznie wyposażyć nieruchomość w pojemnik na odpady zmieszane;

 • podpisać pojemnik na odpady zmieszane numerem porządkowym nieruchomości;

 • wystawiać przed posesję pojemnik na odpady zmieszane oraz worki z selektywną zbiórką odpadów zgodnie z harmonogramem wywozu odpadów (wywóz odpadów odbywa się od godziny 6.00 do godziny 21.00);

 • worki do selektywnej zbiórki odpadów będą rozdysponowywane przez pracowników firmy wywożącej odpady w dzień wywozu odpadów selektywnie zebranych;

 • jeżeli nie zostaną wywiezione odpady z Twojej posesji, zgłoś to do Urzędu Gminy Dębnica Kaszubska, w miarę możliwości jak najszybciej, żeby istniała możliwość poinformowania firmy wywożącej odpady;

 • w związku z wieloma nieporozumieniami przypominamy że opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadami komunalnymi, zadeklarowana w złożonej przez Państwa deklaracji powinna być uiszczana do OSTATNIEGO dnia miesiąca którego dotyczy.

Skip to content