Skip to main content

NOWA WERSJA PROGRAMU „Czyste Powietrze”!

Uprzejmie informujemy, że dnia 3 stycznia 2023 nastąpiło uruchomienie nowej, zmienionej wersji Programu „Czyste Powietrze”. Od tego dnia obowiązują nowe warunki programu.

Zmiany będą obejmować m.in.:

 • podwyższenie progów dochodowych:

– uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania – osoby, których dochód roczny nie przekracza 135 000 zł.

Maksymalna kwota dotacji wynosi 66 000 zł. + 1200 zł. za audyt energetyczny;

– uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania – osoby, których średni miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza:

1 894 zł – w gospodarstwie wieloosobowym,

2 651 zł – w gospodarstwie jednoosobowym.

Maksymalna kwota dotacji  w tym poziomie wynosi 99 000 zł. + 1200 zł. za audyt energetyczny;

– uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania – osoby, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza:,

1 090 zł – w gospodarstwie wieloosobowym,

1 526 zł – w gospodarstwie jednoosobowym.

Maksymalna kwota dotacji  w tym poziomie wynosi 135 000zł. + 1200 zł. za audyt energetyczny.

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód beneficjenta uprawnionego do podwyższonego poziomu dofinansowania, z tytułu prowadzenia działalności pozarolniczej, działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, nie może przekraczać czterdziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

 • urealnienie kosztów kwalifikowanych w stosunku do obecnie panujących cen oraz podniesienie maksymalnych kwot dotacji;
 • możliwość złożenia kolejnego wniosku o dofinansowanie dla tych, którzy już wcześniej skorzystali z Programu;
 • wyłączenie z kosztów kwalifikowanych podatku VAT oraz podniesienie intensywności dofinansowania przedsięwzięcia;
 • zmianę terminu rozpoczęcia (kwalifikowalności) przedsięwzięcia dla wniosków bankowych tj.: dotacji połączonej z kredytem bankowym;
 • wprowadzenie dodatkowego finansowania w przypadku przeprowadzenia kompleksowej termomodernizacji;
 • wprowadzenie możliwości uzyskania dotacji na kocioł na biomasę drzewną o obniżonej emisyjności cząstek stałych ≤ 20 mg/m3 w przypadku, gdy budynek jest podłączony do sieci dystrybucji gazu.

Program skierowany jest do osób fizycznych, które są właścicielami lub współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą, które chciałyby uzyskać dotację na wymianę starych pieców tzw. kopciuchów. Dofinansowanie można pozyskać również na przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku oraz montaż odnawialnych źródeł energii OZE.

Dofinansowaniu mogą podlegać zarówno przedsięwzięcia nierozpoczęte jak i w trakcie realizacji. Natomiast przedsięwzięcia zakończone będą brane pod uwagę jeśli nie upłynęło więcej niż 6 miesięcy od daty poniesienia pierwszego kosztu w ramach zadania.

Nabór nie dotyczy budynków wielorodzinnych oraz budynków nowobudowanych.

Osoby ubiegające się o podwyższony i najwyższy poziom dofinansowania powinny w pierwszej kolejności wystąpić do Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębnicy Kaszubskiej w celu uzyskania zaświadczenia potwierdzającego dochód. Więcej informacji dot. wydania zaświadczenia znajduję się pod wskazanym linkiem: https://debnicakaszubska.naszops.pl/czyste-powietrze. Wydanie dokumentu jest wolne od opłat.

Formy dofinansowania:

 • Dotacja ;
 • Dotacja z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego – kredyt Czyste Powietrze dostępny w wybranych bankach, których lista aktualizowana jest na stronie czystepowietrze.gov.pl;
 • Dotacja z prefinansowaniem, czyli z możliwością otrzymania do 50% wypłaty możliwej dotacji jeszcze przed rozpoczęciem remontu

Terminy:

 • Realizacje programu przewidziano na lata 2018 – 2029;
 • Podpisywanie umów do 31.12.2027;
 • Zakończenie prac objętych umową do 30.06.2029 r.

Warunki dofinansowania:

 • W ramach programu można dofinansować zakup i montaż jednego źródła ciepła
  do celów ogrzewania lub ogrzewania i c.w.u,
 • Wymieniane źródło ciepła na paliwo stałe musi być trwale wyłączone z użytku.
 • Na przedsięwzięcia realizowane w budynkach, na budowę których po 31 grudnia
  2013 r.:
  – został złożony wniosek o pozwolenie na budowę lub odrębny wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego,
  – zostało dokonane zgłoszenie budowy lub wykonania robót budowlanych w przypadku, gdy nie jest wymagane uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę,
  nie udziela się dofinansowania na ocieplenie przegród budowlanych, wykonanie
  stolarki okiennej i drzwiowej.
  Nie udziela się dofinansowania na przedsięwzięcia, dla których wnioskowana
  kwota dotacji jest niższa niż 3 tys. zł. Warunek nie dotyczy przedsięwzięć, w za-
  kresie których jest zakup i montaż źródła ciepła.
  • Jeśli w budynku mieszkalnym wydzielono lokale mieszkalne, dotacja przysługuje
  osobno na każdy lokal.

UWAGA! Od 1 lipca 2023 r. nie można składać wniosków o dofinansowane zakupu
kotła na pellet drzewny.

O dotacji z prefinansowaniem:

Prefinansowanie to wypłata części dotacji przyznawanej Beneficjentowi przez wfośigw na rachunek bankowy wykonawcy (w formie zaliczki), zgodnie z warunkami w Programie, zaś pozostała do wypłaty część dotacji może zostać wypłacona na rachunek wykonawcy lub Beneficjenta (jeśli faktura została opłacona).

1.Prefinansowanie obejmuje wypłatę:

 1. a) zaliczki – maksymalnie do wysokości 50 % przyznanej dotacji przypadającej na dany zakres przedsięwzięcia zawarty w danej umowie Beneficjenta z wykonawcą, przy czym suma wszystkich wypłaconych zaliczek nie może przekroczyć 50 % maksymalnej kwoty dotacji na realizację przedsięwzięcia wynikającej z wniosku o dofinansowanie,
 2. b) pozostałej części dofinansowania przypadającego na dany zakres przedsięwzięcia zawarty w danej umowie/ umowach Beneficjenta z wykonawcą, po zrealizowaniu zakresu tej umowy i złożeniu przez Beneficjenta wniosku.

2.Okres realizacji przedsięwzięcia dla dotacji z prefinansowaniem to 18 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie.

3.Ocena wniosków z prefinansowaniem będzie się odbywała w terminie do 14 dni kalendarzowych (ewentualne uzupełnienie wniosku o dotację z prefinansowaniem – 10 dni roboczych).

4.Warunkiem przyznania dofinansowania i wypłaty zaliczki jest przedłożenie wraz z wnioskiem o dofinansowanie:

 1. a) zaświadczenia wydawanego zgodnie z ust. 8 pkt 1 ppkt 2) Części 2) i Części 3) Programu (dot. potwierdzenia przeciętnego miesięcznego dochodu Beneficjenta na jednego członka jego gospodarstwa domowego lub potwierdzenia ustalonego prawa do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego,
 2. b) zawartej/zawartych z wykonawcą/wykonawcami umowy/umów na realizację danego zakresu przedsięwzięcia (maksymalnie 3 umowy zawarte pomiędzy Wnioskodawcą a wykonawcą zgodnie z warunkami wynikającymi z Programu, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane przewidziane w przedsięwzięciu realizowanym w ramach Programu).

5.Beneficjent zobowiązany jest przedstawić potwierdzenie opłacenia wkładu własnego na realizację przedsięwzięcia – różnicy pomiędzy faktycznie poniesionym kosztem kwalifikowanym przedsięwzięcia a kwotą dotacji udzieloną Beneficjentowi na podstawie umowy o dofinansowanie, wyliczonego zgodnie z Programem, przypadającego na umowę z wykonawcą.

6.Kwota dotacji w formie zaliczki zostanie wypłacona bezpośrednio na rachunek wykonawcy w terminie do 14 dni od daty zawarcia umowy o dofinansowanie, lecz nie wcześniej niż 14 dni przed datą rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy Beneficjenta z wykonawcą.

7.Wyboru wykonawcy (ów) realizujących przedsięwzięcie dokonuje Beneficjent na własne ryzyko.

8.Termin realizacji przedmiotu umowy zawartej przez Beneficjenta z wykonawcą powinien dawać realną możliwość realizacji przedsięwzięcia w terminie zgodnym z Programem.

9.Uwaga! Wykonawca, z którym Beneficjent podpisuje umowę musi działać na rynku usług budowlanych, remontowych lub montażowych co najmniej 1 rok albo posiadać doświadczenie w realizacji co najmniej pięciu inwestycji dla Beneficjentów w programie priorytetowym „Czyste Powietrze”.

O Kredycie Czyste Powietrze

Kredyt jest przyznawany przez współpracujący bank na realizację inwestycji w ramach programu „Czyste Powietrze”. Dotacja, którą otrzymasz z programu spłaci część kredytu bankowego. Kredyt Czyste Powietrze skierowany jest do Beneficjentów uprawnionych do podstawowego i podwyższonego poziomu dofinansowania.

Lista banków uczestniczących w programie jest aktualizowana na stronie czystepowietrze.gov.pl.

Najważniejsze różnice pomiędzy ścieżką zwykłą realizowaną przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej, a bankową obejmują:

 • okres realizacji:

-wfośigw: 30 miesięcy od dnia złożenia wniosku,

-bank: 18 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

 • rozliczenie wniosku:

-wfośigw: maksymalnie w trzech częściach,

-bank: rozliczenie całości po zakończeniu przedsięwzięcia.

 • korekta wniosku:

-wfośigw: tak,

-bank: nie, możliwość ponownego złożenia wniosku.

W ramach wprowadzonych 3 stycznia 2023 roku zmian w Programie umożliwiono również w ścieżce bankowej rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia do 6 miesięcy przed złożeniem wniosku.

Bank udziela kredytu z własnych środków z przeznaczeniem wyłącznie na:

 1. a) pokrycie kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia oraz kosztów podatku od towarów i usług (VAT) naliczonego od tych kosztów w wysokości nie mniejszej niż 95% kwoty kredytu,
 2. b) pokrycie pozostałych kosztów przedsięwzięcia, które są zgodne z celami Programu i niezbędne do jego realizacji oraz pokrycie podatku od towarów i usług (VAT) naliczonego od tych kosztów, jednak łącznie w wysokości nie większej niż 5% kwoty kredytu.

Kontakt:

 • Punkt konsultacyjno-informacyjny Programu „Czyste Powietrze” w Urzędzie Gminy w Dębnicy Kaszubskiej czynny w poniedziałki 12.00 – 17.00 oraz czwartki 07.00 – 12.00. Na konsultację należy wcześniej się umówić pod numerem telefonu 730 820 373 lub poprzez e-mail mlodawska@debnicakaszubska.eu. Osoba do kontaktu: Paulina Młodawska;
 • Infolinia Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku czynna we wtorki, środy i czwartki w godz. 10:00 – 15:00, 58 743 18 21, e-mail: czystepowietrze@wfos.gdansk.pl;
 • Ogólnopolska infolinia Programu „Czyste Powietrze” czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00, tel. 22 340 40 80.

Zakończenie przedsięwzięcia:
Przedsięwzięcie musi zostać zrealizowane najpóźniej, licząc od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie w ciągu:

 • 30 miesięcy w podstawowym i podwyższonym poziomie dofinansowania
  (z wyjątkiem wniosków składanych w bankach, gdzie przewidziano 18 miesięcy na realizację całości przedsięwzięcia),
 • 36 miesięcy w najwyższym poziomie dofinansowania.

Okres trwałości przedsięwzięcia:
Wynosi 5 lat od daty zakończenia przedsięwzięcia. W tym czasie Narodowy Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej mogą kontrolować zrealizowane przedsięwzięcie samodzielnie lub przez podmioty zewnętrzne.

W celu uzyskania informacji o statusie swojego wniosku lub umowy należy skontaktować się z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

O szczegółach naboru: programie priorytetowym, formularzu wniosku i załącznikach oraz instrukcjami, a także regulaminem naboru dowiesz się z poniższego linku:

https://portalbeneficjenta.wfos.gdansk.pl/wymagana-dokumentacja-dla-wnioskow-zlozonych-od-dnia-03012023r-sciezka-przez-wfo

Materiały do pobrania:

Poniżej przedstawiono maksymalne kwoty dotacji jakie można otrzymać na poszczególne zadania oraz jakie są koszty kwalifikowalne w Programie „Czyste Powietrze”.

KOSZTY KWALIFIKOWANE podstawowy poziom dofinansowania 2023

KOSZTY KWALIFIKOWANE podwyższony poziom dofinansowania 2023

KOSZTY KWALIFIKOWANE najwyższy poziom dofinansowania 2023