Skip to main content

Decyzje środowiskowe

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Wymagane dokumenty

 • wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
 • w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko – raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku gdy wnioskodawca wystąpił o ustalenie zakresu raportu w trybie art. 69 – kartę informacyjną przedsięwzięcia;
 • w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko – kartę informacyjną przedsięwzięcia;
 • poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej, w postaci papierowej lub elektronicznej, obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz przewidywany obszar, o którym mowa w ust. 3a zdanie drugie (obszar oddziaływania inwestycji);
 • mapę, w postaci papierowej oraz elektronicznej, w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, o którym mowa w ust. 3a zdanie drugie, wraz z wyznaczoną odległością, o której mowa w ust. 3a pkt 1; w przypadku przedsięwzięć innych niż wymienione w pkt 4 mapę sporządza się na podkładzie wykonanym na podstawie kopii mapy ewidencyjnej, o której mowa w pkt 3;
 • w przypadku przedsięwzięć wymagających koncesji lub decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4-5, prowadzonych w granicach przestrzeni niestanowiącej części składowej nieruchomości gruntowej, oraz przedsięwzięć dotyczących urządzeń piętrzących I, II i III klasy budowli, inwestycji w zakresie terminalu oraz strategicznej inwestycji w sektorze naftowym, zamiast kopii mapy, o której mowa w pkt 3 – mapę przedstawiającą dane sytuacyjne i wysokościowe, sporządzoną w skali umożliwiającej szczegółowe przedstawienie przebiegu granic terenu, którego dotyczy wniosek, oraz obejmującą obszar, o którym mowa w ust. 3a zdanie drugie;
 • wypis z rejestru gruntów lub inny dokument, w postaci papierowej lub elektronicznej, wydane przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków, pozwalający na ustalenie stron postępowania, zawierający co najmniej numer działki ewidencyjnej oraz, o ile zostały ujawnione: numer jej księgi wieczystej, imię i nazwisko albo nazwę oraz adres podmiotu ewidencyjnego, obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmujący obszar, o którym mowa w ust. 3a zdanie drugie (obszar oddziaływania inwestycji),

WAŻNE! Jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 10, nie wymaga się dołączenia ww. dokumentu (wypisu).

 • oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa, w przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika inwestora,
 • analizę kosztów i korzyści, o której mowa w art. 10a ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z późn. zm.5)).
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej na rachunek organu

Opłaty :

 • 205,00 zł. – opłata pobierana jest w momencie składania wniosku o dokonanie czynności urzędowej, zgodnie z załącznikiem „Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnieniado ustawy z dnia 16 listopada o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz.1000, z późn zm.)
 • 17,00 zł – za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia od każdego stosunku pełnomocnictwa.

Termin i sposób załatwienia sprawy

Pracownik odpowiedzialny po otrzymaniu wniosku:

 • weryfikuje kompletność złożonych dokumentów,
 • ustala strony postępowania,
 • występuje do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupsku, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, organu właściwego w sprawie ocen wodnoprawnych  o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko zgodnie z art. art. 64 ust. 1 pkt 1) i 2) ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r., poz. 247 z późn. zm.),
 • po uzyskaniu stosownych opinii, wydaje postanowienie nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia z jednoczesnym określeniem zakresu raportu,
 • w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko występują, zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt 1 i 2 ww. ustawy do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupsku o opinię oraz do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku i organu właściwego w sprawie ocen wodnoprawnych o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia,
 • w przypadku przedsięwzięć wymagających udziału społeczeństwa, organ właściwy bez zbędnej zwłoki podaje do publicznej wiadomości informację o prowadzonym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy oraz o możliwości składania wniosków i uwag wskazując jednocześnie 30-dniowy termin ich składania.

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego termin na realizację sprawy wynosi:

– do 1 miesiąca*,

– do 2 miesięcy w sprawach szczególnie skomplikowanych*,

* Art. 35 § 5 Kpa. Do terminów określonych w przepisach nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Jednostka odpowiedzialna:

Inspektor ds. ochrony środowiska

tel. 690 820 345

adres e-mail: j.boron@debnicakaszubska.eu

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku za pośrednictwem organu, który wydał decyzję tj. Wójta Gminy Dębnica Kaszubska (odwołanie składa się w Sekretariacie, UG w godzinach pracy Urzędu)

Podstawa prawna :

 • Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247, z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019, poz. 1839).