Skip to main content

Doposażenie jednostek OSP powiatu słupskiego działających w ramach KSRG

W dniu 18 sierpnia 2017 r. podpisana została umowa nr RPPM.11.01.00-22-0002/16-00  o dofinansowanie projektu pn. „Doposażenie jednostek OSP powiatu słupskiego działających w ramach KSRG”. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Środowisko, Działanie 11.1. Ograniczanie zagrożeń naturalnych.

Przedmiotem projektu jest zakup wyposażenia dla jednostek OSP włączonych w KSRG, wykonanie prac remontowych remiz oraz zakup i montaż tablic promocyjnych.

Projekt realizowany jest w partnerstwie między 4 gminami – Gmina Potęgowo (Partner Wiodący), Gmina Dębnica Kaszubska, Gmina Słupsk i Gmina Kobylnica.

Celem projektu jest wzmocnienie odporności regionu na zmiany klimatu w tym powodzie i susze poprzez doposażenie jednostek ratowniczych reagujących w sytuacjach nagłego wystąpienia zjawisk katastrofalnych i usuwania skutków katastrof oraz innych zdarzeń. Zapewnienie jednostkom odpowiedniego wyposażenia jest warunkiem koniecznym dla skutecznego i efektywnego zapobiegania wydarzeniom niebezpiecznym oraz usuwania skutków wystąpienia zjawisk będących wynikiem zmian klimatycznych.

Okres realizacji przedsięwzięcia: lipiec 2017 r. – wrzesień 2018 r.
Wartość projektu ogółem: 2 537 140,43 zł;
Poziom dofinansowania: 85%;
Dofinansowanie EFRR: 2 156 569,31 zł;
Wartość projektu Gminy Dębnica Kaszubska: 431 206,79 zł;
Dofinansowanie EFRR: 366 525,77 zł.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego 2014-2020

Skip to content