Skip to main content

Zasady udzielania i rozliczania dotacji na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków w 2024 roku

Wójt Gminy Dębnica Kaszubska ogłasza nabór wniosków o przyznanie dotacji na dofinansowanie kosztów przydomowych oczyszczalni ścieków – inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarki wodnej na terenie gminy Dębnica Kaszubska.

Przyznanie dotacji odbywać się będzie zgodnie z Uchwałą Nr II/10/2024 Rady Gminy z dnia 27 maja 2024 roku w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Dębnica Kaszubska na dofinansowanie inwestycji służących ochronie środowiska poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dębnica Kaszubska w roku budżetowym 2024.

Kogo dotyczy dofinansowanie:

O dofinansowanie inwestycji związanej z budową przydomowej oczyszczalni ścieków mogą się ubiegać:

    • osoby fizyczne
    • wspólnoty mieszkaniowe
    • osoby prawne
    • przedsiębiorcy

Maksymalna wartość dotacji: 50% udokumentowanych kosztów poniesionych na budowę przydomowej oczyszczalni jednak nie więcej niż:

 6.000,00 zł – w przypadku, gdy oczyszczalnia obsługiwać będzie nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym,

8.500,00 zł – w przypadku, gdy oczyszczalnia obsługiwać będzie nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym.

O przyznaniu dotacji decyduje kolejność składania wniosków. Dotacje będą przyznawane do czasu wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel.

Dofinansowanie przysługuje, jeżeli budowa przydomowej oczyszczalni ścieków została rozpoczęta po podpisaniu umowy z Gminą.

Wnioski wraz z kompletem załączników przyjmowane będą do dnia 30 września 2024 roku, a wszystkie prace budowlane winny zostać wykonane do 15 listopada 2024 roku.

W celu uzyskania dotacji do inwestycji objętej naborem należy przedłożyć następujące dokumenty:

Wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie zobowiązany jest do złożenia w Urzędzie Gminy Dębnica Kaszubska wniosku  (zał. nr 1) wraz z wymaganymi załącznikami:

potwierdzona kopia ostatecznego pozwolenia na budowę wraz z zatwierdzonym projektem zagospodarowania terenu lub zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych wraz z naniesioną na mapie lokalizacją urządzenia i zaświadczeniem właściwego organu o niewniesieniu sprzeciwu;

kopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do władania nieruchomością, na której zostanie wykonana przydomowa oczyszczalnia ścieków;

jeżeli nieruchomość stanowi współwłasność/współużytkowanie wieczyste – pisemną zgodę wszystkich współwłaścicieli/współużytkowników wieczystych na złożenie wniosku na realizację przedsięwzięcia oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na wypłacenie dotacji jednemu wskazanemu współwłaścicielowi, współużytkownikowi wieczystemu, zgodę w zakresie dysponowania rzeczą wspólną na potrzeby realizacji dofinansowania oraz zaciągania w imieniu właścicieli zobowiązań, także pełnomocnictwo (Załącznik nr 6 do Regulaminu) w przypadku ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania wszystkich współwłaścicieli/współużytkowników wieczystych;

jeżeli nieruchomość wspólna stanowi współwłasność właścicieli lokali – pisemną zgodę właścicieli lokali na złożenie wniosku na realizację przedsięwzięcia przez Wspólnotę, a także zgodę w zakresie dysponowania rzeczą wspólną na potrzeby realizacji dofinansowania oraz zaciągania w imieniu właścicieli lokali zobowiązań albo dokument uprawniający zarząd Wspólnoty do jej reprezentacji;

oświadczenie o wyłączeniu z eksploatacji asenizacyjnej zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe po wybudowaniu przydomowej oczyszczalni ścieków;

pisemne oświadczenie zobowiązujące inwestora do utrzymania eksploatacyjnego urządzenia przez okres 5 lat od daty wypłaty dofinansowania, pod rygorem zwrotu udzielonej dotacji;

W przypadku ubiegania się o dofinansowanie przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą, w tym działalność w zakresie rolnictwa lub w sektorze rybołówstwa i akwakultury, są one zobowiązane przedłożyć, zgodnie z art. 37 ust. 1 i 2 u.o.p.p., następujące dokumenty i informacje:

a) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w zakresie rolnictwa lub w sektorze rybołówstwa i akwakultury, jakie otrzymał w ciągu minionych 3 lat.

b) informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis, dotyczące w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis.

Załączniki:

Uchwała nr II/10/2024 Rady Gminy Dębnica Kaszubska z dnia 27 maja 2024 r.

Załącznik nr 1 – wniosek o udzielenie dofinansowania

Załącznik nr 2 – formularz informacji o wnioskodawcy

Załącznik nr 3 – oświadczenie o wyłączeniu z eksploatacji bezodpływowego zbiornika

Załącznik nr 4 – oświadczenie o utrzymaniu przydomowej oczyszczalni przez okres 5 lat

Załącznik nr 5 – zgłoszenie zakończenia inwestycji

Załącznik nr 6 – pełnomocnictwo

Załącznik nr 7 – zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni

Załącznik nr 8 – oświadczenie zgłaszającego instalację

Skip to content