Skip to main content

UDOSTĘPNIANIE DANYCH Z DOWODÓW OSOBISTYCH

DRUKI DO POBRANIA

wniosek o udostępnienie dokumentacji zwiazanej z dowodem osobistym

wniosek o udostępnienie z rejestru dowodów osobistych

OPISY PROCEDUR

UDOSTĘPNIANIE DANYCH JEDNOSTKOWYCH Z REJESTRU DOWODÓW OSOBISTYCH

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2010 r. Nr 167, poz. 1131, z późn. zm.),
 • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważniania i zwrotu (Dz. U. z 2015 r. poz.212).
 • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (Dz.U. z 2011 r. Nr 243, poz. 1452, z późn. zm.),
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 75).

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Wypełniony wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z Rejestru Dowodów Osobistych złożony w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego.
 2. Dowód dokonania opłaty – jeżeli wnioskodawca jest obowiązany do jej uiszczenia.
 3. Dokument pełnomocnictwa wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej za jego złożenie – jeżeli wnioskodawca działa za pośrednictwem pełnomocnika.

OPŁATY:

 1. Opłata skarbowa – 31 zł. za udostępnienie danych jednostkowych.
 2. Opłata skarbowa – 17 zł. za złożenie pełnomocnictwa (w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika). Pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu jest zwolnione z opłaty skarbowej.

UWAGA:

Podmiotom określonym w art. 72 ust.2 ustawy o dowodach osobistych, dane w trybie jednostkowym udostępnia się nieodpłatnie. Podmiotom określonym w art. 72 ust. 2 pkt 2 ustawy o dowodach osobistych, nierealizującym zadań publicznych na podstawie ustaw szczególnych, dane w trybie jednostkowym udostępnia się odpłatnie.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Niezwłocznie.

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Refarat Spraw Obywatelskich.

TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie od decyzji odmawiającej udostępnienia danych w trybie jednostkowym wnosi się do Wojewody Pomorskiego w Gdańsku za pośrednictwem Wójta Gminy Dębnica Kaszubska, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

UWAGI:

 1. Przez dane jednostkowe rozumie się dane dotyczące jednego dokumentu lub dane dotyczące jednej osoby na jednorazowy wniosek.
 2. Potrzeba uzyskania danych może wynikać z interesu prawnego lub faktycznego.

Wykazanie interesu prawnego – wnioskodawca jest zobowiązany wskazać przepis prawa, na podstawie którego jest uprawniony do żądania danych osobowych innej osoby lub załączyć dokumenty potwierdzające ten interes (np. postępowanie spadkowe, postępowanie w sprawie sfałszowania dokumentu tożsamości, postępowanie egzekucyjne itp.).

Wykazanie interesu faktycznego – organ właściwy do udostępnienia danych występuje o uzyskanie zgody do osoby, o której udostępnienie danych wystąpił wnioskodawca. Dane są udostępniane po otrzymaniu pisemnej zgody osoby. W przypadku braku zgody, organ wydaje decyzję o odmowie udostępnienia danych.

 1. Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych składa się osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, po okazaniu dowodu osobistego lub paszportu pełnomocnika.

Udostępnianie dokumentacji związanej z dowodem osobistym

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2010 r. Nr 167, poz. 1131, z późn. zm.),
 • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważniania i zwrotu (Dz. U. z 2015 r. poz.212).
 • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (Dz.U. z 2011 r. Nr 243, poz. 1452, z późn. zm.),
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 75).

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Wypełniony wniosek o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi.
 2. Dowód dokonania opłaty – jeżeli wnioskodawca jest obowiązany do jej uiszczenia.
 3. Dokument pełnomocnictwa wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej za jego złożenie – jeżeli wnioskodawca działa za pośrednictwem pełnomocnika.
 4. Dokumenty potwierdzające interes prawny w uzyskaniu danych (wezwanie sądowe, komornicze itp.)

OPŁATY:

 1. Opłata skarbowa – 31 zł. za udostępnienie dokumentacji związanej z jednym dowodem osobistym.
 2. Opłata skarbowa – 17 zł. za złożenie pełnomocnictwa (w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika). Pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu jest zwolnione z opłaty skarbowej.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Niezwłocznie.

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Refarat Spraw Obywatelskich.

TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie od decyzji odmawiającej udostępnienia dokumentacji związanej z dowodami osobistymi wnosi się do Wojewody Pomorskiego w Gdańsku za pośrednictwem Wójta Gminy Dębnica Kaszubska, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

UWAGI:

 1. Dokumentację związaną z dowodami osobistymi udostępnia się na uzasadniony wniosek złożony przez uprawniony podmiot.
 2. Do uzyskania dostępu do dokumentacji związanej z dowodami osobistymi uprawnione są podmioty, o których mowa w art. 66 ust.3 pkt 1-12 ustawy o dowodach osobistych, sądy oraz inne podmioty, które wykażą interes prawny.
 3. Podmiotom określonym w art. 66 ust.3 pkt 1-12 ustawy o dowodach osobistych, sądom oraz innym podmiotom realizującym zadania publiczne w zakresie niezbędnym do realizacji zadań określonych w ustawach szczególnych, dokumentację związaną z dowodami osobistymi udostępnia się nieodpłatnie.
 4. Podmiotom, o których mowa w art. 75 ust. 3 pkt 3 ustawy o dowodach osobistych tj. innym podmiotom (jeżeli wykażą interes prawny), nierealizującym zadań publicznych na podstawie ustaw szczególnych, dokumentację związaną z dowodami osobistymi udostępnia się odpłatnie.
 5. W przypadku powołania się na interes prawny – wnioskodawca jest zobowiązany wskazać przepis prawa, na podstawie którego jest uprawniony do żądania udostępnienia dokumentacji dowodowej.

6. Wniosek o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi składa się osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, po okazaniu dowodu osobistego lub paszportu pełnomocnika