Skip to main content

ZGŁOSZENIE UTRATY BĄDŹ USZKODZENIA DOWODU OSOBISTEGO

DRUKI DO POBRANIA

Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego

OPISY PROCEDUR

ZGŁOSZENIE UTRATY LUB USZKODZENIA DOWODU OSOBISTEGO

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2010 r. Nr 167, poz. 1131, z późn. zm.),
  • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. z 2015 r. poz.212).

WYMAGANE DOKUMENTY:

  1. Podpisanie formularza zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego, który został wypełniony przez pracownika tego organu na podstawie danych zawartych w Rejestrze Dowodów Osobistych.
  2. Uszkodzony dowód osobisty (w przypadku zgłoszenia uszkodzenia dowodu).

UWAGA – zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu można dokonać w formie dokumentu elektronicznego w organie gminy, który wydał dowód. Formularz złożony w postaci dokumentu elektronicznego musi być opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym e-PUAP (ponadto przy zgłoszeniu uszkodzenia dokumentu należy przekazać go do organu gminy osobiście lub za pośrednictwem poczty).

OPŁATY:
Zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego jest wydawane nieodpłatnie.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Niezwłocznie.

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Referat Spraw Obywatelskich.

TRYB ODWOŁAWCZY:
Nie przysługuje.

UWAGI:

  1. Posiadacz dowodu osobistego, którego dowód osobisty został utracony lub uszkodzony, zgłasza niezwłocznie, osobiście ten fakt organowi dowolnej gminy, a posiadacz dowodu osobistego przebywający poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – dowolnej placówce konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej. Posiadaczowi dowodu osobistego, który dokonał osobistego zgłoszenia w organie gminy lub placówce konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego, wydaje się z urzędu zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego.
  2. W placówce konsularnej zgłoszenia utraty lub uszkodzenia można również dokonać w formie pisemnej za pomocą poczty lub telefaksu. W przypadku zgłoszenia w tej formie – zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego wydaje się na żądanie.
  3. Posiadaczowi dowodu osobistego, który dokonał zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w formie dokumentu elektronicznego – zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego wydaje się na żądanie.
  4. Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego posiadacza dowodu osobistego nieposiadającego zdolności do czynności prawnych lub posiadającego ograniczoną zdolność do czynności prawnych dokonuje rodzic, opiekun prawny lub kurator.
  5. Zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego jest ważne do czasu wydania nowego dowodu osobistego, nie dłużej jednak niż przez 2 miesiące.
  6. Po otrzymaniu informacji o utracie dowodu osobistego organ niezwłocznie unieważnia dokument w systemie informatycznym.