Skip to main content

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Gmina Dębnica Kaszubska informuje, iż w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 realizuje operację pn.: „Naturalna Aktywizacja w Motarzynie”, której celem jest aktywizacja mieszkańców wsi, zwiększenie integracji lokalnej społeczności, włączenie osób zagrożonych wykluczeniem w życie społeczne, rozwój lokalnych inicjatyw ukierunkowanych na wzmocnienie potencjału oraz nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu działań zmierzających do zachowania różnorodności biologicznej i poprawy stanu środowiska naturalnego w skali lokalnej.

Przedmiotem operacji jest zorganizowanie szkoleń i warsztatów z zakresu tworzenia naturalnych i rodzimych ogrodów warzywnych i kwiatowych oraz tworzenia budek lęgowych, karmników, domków dla owadów i ptaków dla podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Motarzynie oraz uczniów Zespołu Szkół w Motarzynie.

W wyniku realizacji operacji wykreowana zostanie grupa mieszkańców gminy, która stanie się inspiratorem dalszych zmian, która będzie potrafiła, dzięki zajęciom teoretycznym oraz warsztatowym, zachęcać do zakładania przydomowych ogródków warzywnych oraz troski o różnorodność biologiczną w oparciu o tworzone domki dla ptaków, karmniki, budki lęgowe.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Odwiedź portal KSOW – www.ksow.pl

Skip to content