Skip to main content

INWESTYCJE I PROJEKTY GMINNE

GMINA A PROJEKTY UNIJNE

Dotacje celowe są środkami publicznymi o charakterze bezzwrotnym, przeznaczanymi na finansowanie lub dofinansowanie kosztów wykonania ściśle określonego zadania, celu i powinny być zrealizowane w wyznaczonym terminie.

Przepisy prawne przyznają gminom zarówno możliwość otrzymywania dotacji, jak i udzielania ich innym podmiotom.
Otrzymywanie dotacji celowych przez gminy Z budżetu państwa przekazywane są dotacje celowe dla gmin na finansowanie lub dofinansowanie szeregu zadań:

Zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, do których należy m.in.: prowadzenie ewidencji ludności, wydawanie dowodów osobistych, prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej, wypłacanie zasiłków stałych pomocy społecznej, organizacja, przygotowanie i przeprowadzenie wyborów powszechnych i referendów. Kwoty dotacji celowych na te zadania ustalane są zgodnie z zasadami przyjętymi w budżecie państwa do określenia wydatków podobnego rodzaju.

Wybierz artykuł
Fundusz Solidarnościowy
KRAJOWY PLAN ODBUDOWY
FUNDUSZ ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ
Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – PGR
Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Program na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019 – 2024
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
RPO WP 2014-2020 – OZE
RPO WP 2014-2020, środki EFS
RPO WP  2014-2020, środki EFRR
Cyfrowa Gmina
PO Polska cyfrowa
PROW 2014-2020
Rybactwo i Morze
Projekty stowarzyszeń
PFRON
Skip to content