Skip to main content

Modernizacja instalacji co i cwu w obiektach użyteczności publicznej gmin powiatu słupskiego

W dniu 28 sierpnia 2019 r. podpisana została umowa nr RPPM.10.04.00-22-0007/19-00  o dofinansowanie projektu pn. „Modernizacja instalacji co i cwu w obiektach użyteczności publicznej gmin powiatu słupskiego”. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Energia, Działanie 10.4 redukcja emisji.

Przedmiotem projektu jest modernizacja źródeł energii cieplnej w 13 budynkach użyteczności publicznej zlokalizowanych na obszarze powiatu Słupskiego w gm. Słupsk, gm. Dębnica Kaszubska oraz gm. Damnica. Modernizacja źródeł ciepła polegała na demontażu obecnych węgłowych kotłów grzewczych i montaż w ich miejsce kotłów gazowych oraz kotłów na biomasę.

Celem realizacji projektu jest zmniejszenie emisji CO2 i innych szkodliwych substancji do powietrza atmosferycznego oraz eliminacja z użytkowania nieefektywnych węglowych źródeł ciepła. Projekt realizowany jest w partnerstwie, w którym gm. Słupsk pełni rolę partnera wiodącego – lidera, a pozostałe są partnerami na równych zasadach.

Okres realizacji przedsięwzięcia: grudzień 2018 r. – grudzień 2021 r.

Wartość projektu ogółem: 789 678,12 zł;

Poziom dofinansowania: 85%

Dofinansowanie EFRR: 665 875,60 zł

 

W Gminie Dębnica Kaszubska w ramach projektu przewidziano modernizację źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej – tj. Przedszkole w Budowie, Dom Ludowy w Budowie, Zespół Szkół im. Adama Mickiewicza w Gogolewie, Zespół Szkół im. Leśników Polskich w Motarzynie. W ramach zadania przewiduje się wymianę istniejących kotłów na nowe, spalające biomasę

Wartość projektu ogółem: 300 306,77zł;

Poziom dofinansowania: 85%

Dofinansowanie EFRR: 250 590,12 zł

Skip to content