Skip to main content

Pomorskie Szlaki Kajakowe- Słupią przez Równinę Słupską

 

W dniu 11 grudnia 2017 r. podpisana została umowa o dofinansowanie nr RPPM.08.04.00-22-0015/16-00 projektu pn. „Pomorskie Szlaki Kajakowe- Słupią przez Równinę Słupską” w ramach Działania 8.4. Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego w ramach RPO WP 2014-2020.

Jest to przedsięwzięcie strategiczne, realizowane w partnerstwie: Gmina Kobylnica (Lider Projektu) wraz z Gminą Dębnica Kaszubska, Gminą Słupsk, Miastem Słupsk, Gminą Miasto Ustka. Przedmiotem partnerskiego projektu jest rozbudowa sieci szlaków kajakowych wraz z ich kompleksowym zagospodarowaniem na rzece Słupi poprzez budowę przystani i przenosek kajakowych.

Zakres prac przewidzianych w ramach projektu obejmuje m.in.: rozbudowę przystani kajakowych głównie poprzez montaż małej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej niezbędnej do obsługi przystani i przenosek w celu wykreowania kompleksowej oferty turystyki wodnej.

Efektem projektu będzie sieciowa infrastruktura kajakowa, która przyczyni się do udostępnienia turystom dziedzictwa kulturowego i naturalnego położonego wzdłuż szlaków wodnych.

Ponieważ w projekt zaangażowanych jest kilka samorządów wchodzących w skład MOF Słupska skala planowanej interwencji, jej stopień oddziaływania czyni projekt kompleksowym w zakresie terytorialnym i rzeczowym, gdyż pozwoli zamknąć proces rozbudowy infrastruktury kajakowej.

Okres realizacji przedsięwzięcia: marzec 2017 r. – grudzień 2020 r.

Wydatki ogółem wynoszą: 3 009 839,40 zł, w tym kwalifikowane: 2 796 128,50 zł, dofinansowanie EFRR: 2 376 709,21 zł (w tym Dębnica Kaszubska – wydatki ogółem: 633 494,01 zł, w tym kwalifikowane: 419 783,11 zł dofinansowanie EFRR: 356 815,64  zł).

Skip to content