Skip to main content

Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska

W dniu 01 marca 2017 r. podpisana została umowa o dofinansowanie nr RPPM.10.04.00-22-0002/16 projektu pn. „Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska” w ramach Działania 10.04. Redukcja emisji w ramach RPO WP 2014-2020.

Przedsięwzięcie ujęte w Zintegrowanym Porozumieniu Terytorialnym dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska realizowane było w partnerstwie: Miasto Słupsk (Lider Projektu) wraz z Gminą Ustka, Gminą Kobylnica, Gminą Dębnica Kaszubska, Gminą Słupsk. Przedmiotem partnerskiego projektu była modernizacja oświetlenia ulicznego z wykorzystaniem wysokiej klasy opraw energooszczędnych LED na terenie MOF Słupska.

Zakres prac przewidzianych w ramach projektu obejmował m.in.: wymianę opraw na energooszczędne typu LED w ilości 5 839 szt. (w tym w Gminie Dębnica Kaszubska 124 szt.), wymianę części słupów wraz z okablowaniem, wymianę wysięgników, wymianę i budowę nowych skrzynek oświetleniowych oraz montaż systemu zarządzania oświetleniem na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska.

Projekt przyczynił się do poprawy bezpieczeństwa dostaw energii, racjonalizacji zużycia energii oraz redukcji środowiskowych oddziaływań związanych z emisją.

Efektem projektu jest roczny spadek emisji gazów cieplarnianych o ok. 1 987,47 tony równoważnika CO2 oraz zmniejszenie zapotrzebowania na energię o 2400,8 MWh/r łącznie dla całego zakresu projektu.

Ponieważ w projekt zaangażowanych było kilka samorządów wchodzących w skład MOF Słupska skala planowanej interwencji, jej stopień oddziaływania uczyniła projekt kompleksowym w zakresie terytorialnym i rzeczowym, gdyż pozwoliła zamknąć proces poprawy efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska.

Okres realizacji przedsięwzięcia: kwiecień 2017 r. – luty 2021 r.

Wydatki ogółem wyniosły: 35 517 937,79,00 zł, w tym kwalifikowane: 35 517 937,79 zł, dofinansowanie EFRR: 29 099 846,43 zł (w tym Dębnica Kaszubska – wydatki ogółem: 292 606,44 zł, w tym kwalifikowane: 292 606,44 zł dofinansowanie EFRR: 239 732,46 zł).

Skip to content