Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska

 

W dniu 01 marca 2017 r. podpisana została umowa o dofinansowanie nr RPPM.10.04.00-22-0002/16 projektu pn. „Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska” w ramach Działania 10.04. Redukcja emisji w ramach RPO WP 2014-2020.

Przedsięwzięcie ujęte w Zintegrowanym Porozumieniu Terytorialnym dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska realizowane jest w partnerstwie: Miasto Słupsk (Lider Projektu) wraz z Gminą Ustka, Gminą Kobylnica, Gminą Dębnica Kaszubska, Gminą Słupsk. Przedmiotem partnerskiego projektu jest modernizacja oświetlenia ulicznego z wykorzystaniem wysokiej klasy opraw energooszczędnych LED na terenie MOF Słupska.

Zakres prac przewidzianych w ramach projektu obejmuje m.in.: wymianę opraw na energooszczędne typu LED w ilości 5 572 szt. ( w tym w Gminie Dębnica Kaszubska 102 szt.), wymianę części słupów wraz z okablowaniem, wymianę wysięgników, wymianę i budowę nowych skrzynek oświetleniowych oraz montaż systemu zarządzania oświetleniem na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska.

Efektem projektu będzie roczny spadek emisji gazów cieplarnianych o ok. 1 960,51 tony równoważnika CO2 oraz zmniejszenie zapotrzebowania na energię o 2365,92 MWh/r łącznie dla całego zakresu projektu.

Ponieważ w projekt zaangażowanych jest kilka samorządów wchodzących w skład MOF Słupska skala planowanej interwencji, jej stopień oddziaływania czyni projekt kompleksowym w zakresie terytorialnym i rzeczowym, gdyż pozwoli zamknąć proces poprawy efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska.

Okres realizacji przedsięwzięcia: kwiecień 2017 r. – listopad 2020 r.

Wydatki ogółem wynoszą: 28 860 795,00 zł, w tym kwalifikowane: 28 860 795,00 zł, dofinansowanie EFRR: 23 674 510,13 zł (w tym Dębnica Kaszubska – wydatki ogółem: 345 700,00 zł, w tym kwalifikowane: 345 700,00 zł dofinansowanie EFRR: 283 577,71  zł).