Skip to main content

PRAWO MIEJSCOWE

Przedstawiamy zestaw aktów prawnych i rozporządzeń

Rada Gminy Dębnica Kaszubska wprowadziła w życie następujące uchwały dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi:
1. w sprawie wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Dębnica Kaszubska:
Uchwała Nr XXIII/167/2012 Rady Gminy Dębnica Kaszubska z dnia 21 listopada 2012 r.
2. w sprawie postanowienia o odbieraniu przez Gminę Dębnica Kaszubska odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne:
Uchwała Nr XXIII/165/2012 Rady Gminy Dębnica Kaszubska z dnia 21 listopada 2012 r.
Uchwała Nr XX/158/2016 z dnia 27 października 2016 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIII/165/2012 (obowiązująca od 1 stycznia 2017 r.)
3. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych:
Uchwała Nr XXXII/225/2013 Rady Gminy Dębnica Kaszubska z dnia 2 lipca 2013 r.
Uchwała Nr XXI/175/2016 z dnia 30 listopada 2016 r.
4. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dębnica Kaszubska:
Uchwała Nr XXIII/166/2012 Rady Gminy Dębnica Kaszubska z dnia 21 listopada 2012 r.
Uchwała Nr XXVIII/210/2013 Rady Gminy Dębnica Kaszubska z dnia 27 marca 2013 r.
Uchwała Nr XXXII/223/2013 Rady Gminy Dębnica Kaszubska z dnia 2 lipca 2013 r.
Uchwała Nr XXXIII/236/2013 Rady Gminy Dębnica Kaszubska z dnia 31 lipca 2013 r.
Uchwała Nr XVI/126/2016 z dnia 31 maja 2016 r.
zmieniona uchwałą Nr XVIII/142/2016 z dnia 31 sierpnia 2016 r.
Uchwała Nr XX/159/2016 z dnia 27 października 2016 r. (obowiązująca od 1 stycznia 2017 r.)
5. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę, w szczególności ilość odpadów komunalnych, częstotliwość odbierania odpadów komunalnych i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych:
Uchwała Nr XXVI/181/2013 Rady Gminy Dębnica Kaszubska z dnia 30 stycznia 2013 r. zmieniona uchwałą Nr XXVII/196/2013 z dnia 27 lutego 2013 r.
Uchwała Nr XXXII/224/2013 Rady Gminy Dębnica Kaszubska z dnia 2 lipca 2013 r.
Uchwała Nr XXXIII/237/2013 Rady Gminy Dębnica Kaszubska z dnia 31 lipca 2013 r.
Uchwała Nr VI/36/2015 z dnia 31 marca 2015 r.
zmieniona uchwałą Nr XI/68/2015 z dnia 25 listopada 2015 r.
Uchwała Nr XVI/127/2016 z dnia 31 maja 2016 r.
Uchwała Nr XX/160/2016 z dnia 27 października 2016 r. (obowiązująca od 1 stycznia 2017 r.)
6. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Dębnica Kaszubska w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokość cen za te usługi:
Uchwała Nr XXXIII/240/2013 Rady Gminy Dębnica Kaszubska z dnia 31 lipca 2013 r.
Uchwała Nr XXXV/252/2013 Rady Gminy Dębnica Kaszubska z dnia 9 października 2013 r. zmieniona uchwałą Nr XXXVI/260/2013 z dnia 13 listopada 2013 r.
Uchwała Nr XLV/332/2014 Rady Gminy Dębnica Kaszubska z dnia 24 września 2014 r.
Uchwała Nr XVII/140/2016 z dnia 29 czerwca 2016 r.
Uchwała Nr XX/162/2016 z dnia 27 października 2016 r. (obowiązująca od 1 stycznia 2017 r.)
7. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik:
Uchwała Nr XXVII/188/2013 Rady Gminy Dębnica Kaszubska z dnia 27 lutego 2013 r.
Uchwała Nr XXXIII/238/2013 Rady Gminy Dębnica Kaszubska z dnia 31 lipca 2013 r.
Uchwała Nr XXXV/250/2013 Rady Gminy Dębnica Kaszubska z dnia 9 października 2013 r. zmieniona uchwałą Nr XXXVI/258/2013 z dnia 13 listopada 2013 r.
Uchwała Nr XLV/334/2014 Rady Gminy Dębnica Kaszubska z dnia 24 września 2014 r.
Uchwała Nr IV/21/2015 z dnia 28 stycznia 2015 r. zmieniona uchwałą Nr XII/78/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r.
8. w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe:
Uchwała Nr V/28/2015 z dnia 11 marca 2015 r. zmieniona uchwałą Nr XII/79/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r.
Uchwała Nr XXVII/225/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie uchylenia uchwał Nr V/28/2015 z dnia 11 marca 2015 r. oraz uchwały Nr XII/79/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r.
9. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Dębnica Kaszubska:
Uchwała Nr XXVII/190/2013 Rady Gminy Dębnica Kaszubska z dnia 27 lutego 2013 r.
Uchwała Nr XXVIII/211/2013 Rady Gminy Dębnica Kaszubska z dnia 27 marca 2013 r.
Uchwała Nr XXXIII/239/2013 Rady Gminy Dębnica Kaszubska z dnia 31 lipca 2013 r.
Uchwała Nr XXXV/251/2013 Rady Gminy Dębnica Kaszubska z dnia 9 października 2013 r. zmieniona uchwałą Nr XXXVI/259/2013 z dnia 13 listopada 2013 r.
Uchwała Nr XLV/333/2014 Rady Gminy Dębnica Kaszubska z dnia 24 września 2014 r. zmieniona uchwałą Nr XLVI/353/2014 z dnia 29 października 2014 r.
Uchwała Nr V/29/2015 z dnia 11 marca 2015 r. zmieniona uchwałą Nr XII/80/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r.
Uchwała Nr XX/161/2016 z dnia 27 października 2016 r. (obowiązująca od 1 stycznia 2017 r.)
Uchwała Nr XXVII/216/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r.
10. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso:
Uchwała Nr XXVII/189/2013 Rady Gminy Dębnica Kaszubska z dnia 27 lutego 2013 r.
Uchwała Nr XLI/298/2014 Rady Gminy Dębnica Kaszubska z dnia 26 marca 2014 r. zmieniona uchwałą Nr XII/81/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r.
Uchwała Nr XVI/128/2016 z dnia 31 maja 2016 r.
Uchwała Nr XXIX/254/2017 z dnia 28 czerwca 2017 r.