Skip to main content

PRAWO POWSZECHNE

Przedstawiamy zestaw aktów prawnych i rozporządzeń

ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

ustawa o odpadach

rozp. katalog odpadów

rozp. poziomy ograniczenia

rozp. poziomy recyklingu

rozp. szczeg ółowy sposób segregacji

szczegółowe wymagania odbioru odpadów

rozp. wzory sprawozdań