Logo

Projekt pn. „Społeczni do potęgi”

Gmina Dębnica Kaszubska, w partnerstwie z Gminą Potęgowo, Fundacja Inicjatywa, Altra Consulting, otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pn.: „Społeczni do Potęgi” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Projekt wspierać będzie rodziny zagrożone wykluczeniem społecznym oraz podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy z terenu gminy Dębnica Kaszubska i Potęgowo. Planowane działania to m.in. usługi wsparcia rodziny (dzieci, młodzież i opiekunów), poprzez stworzenie specjalistycznych punktów wspierania rodziny (świetlice wiejskie), w tym min.: terapia uzależnień, asystent rodziny, porady psychologa, warsztaty tematyczne np. nabywania umiejętności radzenia sobie z rolami społecznymi, w tym małżeńskimi i rodzicielskim.

W ramach projektu, poza działaniami „miękkimi”, zaplanowano doposażenie świetlic oraz remonty – wartość łączna remontów 600 000 zł, łączna wartość doposażenia – 296 000 zł. Miejsca objęte projektem to świetlice w Motarzynie, Budowie, Jaworach, Łabiszewie, Podolu Małym, Gogolewie, Borzęcinie, Skarszowie Górnym, Starnicach i Podwilczynie.

Całkowita kwota projektu wynosi 4.170.803,95 zł, w tym dofinansowanie 3.962.263,75 zł, wkład własny niefinansowy 208.540,20 zł. Całkowita wartość projektu dotycząca zakresu Gminy Dębnica Kaszubska to kwota 1 834 706 zł.