Skip to main content

Projekt pn. „Społeczni do Potęgi”

Projekt pn. „Społeczni do Potęgi”

Gmina Dębnica Kaszubska, w partnerstwie z Gminą Potęgowo, Fundacją Inicjatywa, Altra Consulting, otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pn.: „Społeczni do Potęgi” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest zwiększenie liczby trwałych miejsc świadczenia usług społecznych, które wykorzystywać będą istniejącą infrastrukturę techniczną (świetlice gminne oraz Środowiskowy Dom Samopomocy) oraz nowo powstałe instrumenty animacji środowiskowej i wolontariat.

Projekt wspierać będzie rodziny zagrożone wykluczeniem społecznym oraz podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy z terenu Gminy Dębnica Kaszubska i Potęgowo. Planowane działania to m.in.:

– zajęcia opiekuńczo – animacyjne dla dzieci i młodzieży w świetlicach,

– utworzenie Klubu Życzliwości promującego aktywność społeczną i integrację mieszkańców,

– utworzenie Klubu Animacji Artystycznej przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Motarzynie, w ramach którego odbywać się będą zajęcia animacyjne dla podopiecznych oraz integrujące ich ze społecznością lokalną,

– utworzenie Szkoły dla rodzica – usługi wsparcia rodzin, poprzez stworzenie specjalistycznych punktów wspierania rodzin (świetlice wiejskie), w tym min.: porady psychologa, warsztaty tematyczne np. nabywania umiejętności radzenia sobie z rolami społecznymi, w tym małżeńskimi i rodzicielskim.

W ramach projektu, poza działaniami „miękkimi”, zaplanowano remont i doposażenie dziesięciu świetlic oraz dwóch placów rekreacyjnych. Łączna wartość remontów to kwota 600 000 zł, wartość doposażenia świetlic – 296 000 zł, placów rekreacyjnych – 40 000 zł. Miejsca objęte projektem to świetlice w Motarzynie, Budowie, Jaworach, Łabiszewie, Podolu Małym, Gogolewie, Borzęcinie, Skarszowie Górnym, Starnicach i Podwilczynie.

Całkowita kwota projektu wynosi 4 170 803,95 zł, w tym dofinansowanie 3 962 263,75 zł, wkład własny niefinansowy 208 540,20 zł. Całkowita wartość projektu dotycząca zakresu Gminy Dębnica Kaszubska to kwota 1 834 706 zł.

Skip to content