Skip to main content

„Przebudowa i wyposażenie Izby Regionalnej w Motarzynie”- umowa o dofinansowanie podpisana

Dnia 1 października 2018r. podpisana została umowa o dofinansowanie projektu pn.: „Przebudowa i wyposażenie Izby Regionalnej w Motarzynie” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Projekt otrzymał wsparcie w ramach środków Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi.

Celem projektu jest zachowanie dziedzictwa lokalnego dla przyszłych pokoleń, poprawa jakości życia i zaspokojenie potrzeb społeczności lokalnej oraz wzrost integracji międzypokoleniowej i wzmocnienie kapitału społecznego Gminy Dębnica Kaszubska poprzez przebudowę i wyposażenie Izby Regionalnej w Motarzynie.

Przedmiotem projektu jest przebudowa i wyposażenie Izby Regionalnej w Motarzynie. Jest to odpowiedź na zdiagnozowane problemy i potrzeby społeczności lokalnej. Będzie to ogólnodostępna, niekomercyjna infrastruktura dziedzictwa lokalnego prowadzona przez społeczność gminną.

Izba Regionalna będzie dostosowana do funkcji, do której została przeznaczona poprzez przebudowę i wyposażenie w odpowiedni sprzęt wystawienniczy i informacyjno- komunikacyjny. Zamierzenie inwestycyjne polegać będzie na wprowadzeniu zmian głównie wewnątrz budynku mających na celu dostosowanie pomieszczeń budynku do pełnienia funkcji Izby Regionalnej poprzez przebudowę dwóch pomieszczeń w celu utworzenia w nich sali dydaktycznej i muzealnej oraz węzła sanitarnego.

Roboty zewnętrzne obejmować będą remont schodów zewnętrznych. Dodatkowo zaplanowano doposażenie świetlicy w niezbędny sprzęt wystawienniczy m.in.: gabloty, szafy zamykane, witryny, krzesła, biurka itp.; w narzędzia informacyjno- komunikacyjne (laptop, tablica interaktywna i projektor) oraz elementy promocyjno- edukacyjne tj. tablice edukacyjne i szyldy.

Ponadto projekt zakłada zaangażowanie społeczności lokalnej w realizację projektu poprzez wykonanie prac społecznych przez mieszkańców.

Łączna wartość projektu 161 156,80 zł, w tym dofinansowanie 160 000,00 zł, wkład własny 6 156,80 zł (wkładem własnym będzie zaangażowanie i praca lokalnej społeczności).

Skip to content