Skip to main content

„Przebudowa infrastruktury technicznej na terenie Gminy DębnicaKaszubska infrastruktura drogowa i studnie ujęcia wody”

Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – PGR

W ramach trzeciego naboru wniosków dla gmin popegeerowskich w ramach Rządowym Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, Gminie Dębnica Kaszubska, przyznano wsparcie na realizację zadania pn. „Przebudowa infrastruktury technicznej na terenie Gminy Dębnica Kaszubska infrastruktura drogowa i studnie ujęcia wody”.

Przedmiotem przedsięwzięcia są dwa zadania – zadanie I to rozbudowa pięciu ujęć wody miejscowościach Budowo, Leśnia, Maleniec, Niepoględzie oraz Skarszów Dolny o dodatkowe studnie głębinowe z niezbędną przebudową i modernizacją istniejącej infrastruktury na terenie ujęć i stacji wodociągowych, zadanie II to przebudowa i budowa dwóch odcinków dróg gminnych w miejscowościach Łabiszewo i Starnice.

Zadanie I – przebudowa pięciu ujęć wody dla potrzeb zaopatrzenie ludności w wodę i towarzyszących stacji wodociągowych.

Planowany zakres prac obejmuje:

– wykonanie dodatkowego (budowa nowego) odwiertu studni
– zamontowanie naziemnej obudowy studni na nowym odwiercie
– zabudowanie odwiertu rurami wraz z agregatem pompowym
– przebudowę infrastruktury istniejących ujęć wraz z wymianą instalacji wodociągowej, elektrycznej i automatyki
– dla stacji w Budowie i Niepoględziu przewidziano zainstalowanie stacjonarnych agregatów prądotwórczych.

Zadanie II – przebudowa i budowa dwóch odcinków dróg w miejscowości Łabiszewo i Starnice

Planowana przebudowa drogi publicznej nr 147 012G w rozumieniu ustawy o drogach publicznych w m. Starnice polegać będzie na sfrezowaniu warstwy ścieralnej i wykonaniu nowej nawierzchni bitumicznej na dł. ok. 350m. Wykonane będzie jednostronne pobocze z kruszywa łamanego oraz chodnik i zjazdy na posesje.

Planowany zakres w m. Łabiszewo to budowa ok. 260 m drogi wewnętrznej wraz z połączeniem z drogą powiatową. Droga będzie miała nawierzchnię bitumiczną z odwodnieniem powierzchniowym. Wykonane będą pobocza, zjazdy, dojścia do posesji wraz z oznakowaniem drogowym.

Całkowita wartość zadania to kwota 2 040 000,00 zł, wnioskowane dofinansowanie 1 999 200,00 zł.

Skip to content