Skip to main content

Reaktywacja na obcasach II”- umowa o dofinansowanie podpisana

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie „KRÓLESTWO NATURY”.

Dnia 15 czerwca 2020 r. podpisana została umowa o dofinansowanie projektu pn.: „Reaktywacja na obcasach II” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Projekt realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, Poddziałanie „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, w ramach projektu grantowego Aktywizacja lokalnej społeczności na obszarze LGD PDS.

Projekt otrzymał wsparcie w ramach środków Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi.

Celem projektu jest poprawa jakości życia, aktywizacja i zaspokojenie potrzeb grupy defaworyzowanej – kobiet, rozwój aktywności oraz wzmocnienie kapitału społecznego poprzez zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia dla kobiet z zakresu efektywnej i sprawnej komunikacji.

Przedmiotem projektu jest wsparcie i aktywizacja 14 kobiet pracujących mających problemy z komunikacją poprzez organizację szkolenia w zakresie umiejętności komunikacyjnych, które umożliwią łatwiejsze osiąganie założonych celów w życiu zawodowym i osobistym.

Skip to content