Skip to main content

Roboty budowlane w ramach projektu pn.: „Ochrona różnorodności biologicznej na terenie powiatu słupskiego”, zakończone

Pod koniec 2018 roku zakończone zostały roboty budowlane prowadzone w ramach projektu pn.: „Ochrona różnorodności biologicznej na terenie powiatu słupskiego”- umowa o dofinansowanie nr RPPM.11.04.00-22-0019/17 w ramach Działania 11.04. Ochrona różnorodności biologicznej w ramach RPO WP 2014-2020, na terenie Gminy Dębnica Kaszubska.

Projekt realizowany w partnerstwie 5 gmin: Gminy Dębnica Kaszubska, Gminy Damnica, Gminy Kobylnica, Gminy Słupsk i Gminy Ustka.

Celem projektu była ochrona cennych obszarów i różnorodności biologicznej oraz zabezpieczenie zasobów i walorów przyrodniczo- krajobrazowych poprzez przekierowanie ruchu turystycznego w wyznaczone miejsca

W ramach projektu oraz prowadzonych robót budowlanych zagospodarowano teren w miejscowości:

– Dobra nad Jeziorem Dobrskim,
– Podwilczyn nad Jeziorem Rybiec,
– Gałęzów nad Jeziorem Wiejskim.

Zakres prac obejmował m.in.: wykonanie wiat, pomostów, tablic edukacyjnych, oznakowania ścieżek przyrodniczych, ławek i koszy na odpady. Dzięki realizacja zadania udało się ukierunkować i skanalizować ruchu turystyczny.

W roku 2018 prowadzone były również działania z zakresu czynnej ochrony przyrody związane z usuwaniem gatunków inwazyjnych (Rdestowca sachalijskiego), budową sztucznych miejsc lęgowych, nasadzeniami roślin rodzimych, koszeniem obszarów. Działania związane z czynną ochroną będą kontynuowane w latach 2019-2020.

Jako wsparcie wyżej wymienionych działań przeprowadzono edukację przyrodniczo- ekologiczną w formie warsztatów dla dzieci i dorosłych, dotyczących kształtowania i umacniania pożądanych postaw proekologicznych mieszkańców.

Łączna wartość zadań zrealizowanych w roku 2018 wyniosła 518 337,00 zł, w tym dofinansowanie 441 171,11 zł.

Skip to content