Skip to main content

Roboty budowlane w ramach projektu pn.: Pomorskie Szlaki Kajakowe- Słupią przez Równinę Słupską, zakończone

Z końcem roku 2018 zakończone zostały roboty budowalne prowadzone w ramach projektu pn. „Pomorskie Szlaki Kajakowe- Słupią przez Równinę Słupską” – umowa o dofinansowanie nr RPPM.08.04.00-22-0015/16-00 w ramach Działania 8.4. Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego w ramach RPO WP 2014-2020, na terenie Gminy Dębnica Kaszubska.

Jest to przedsięwzięcie strategiczne, realizowane w partnerstwie: Gmina Kobylnica (Lider Projektu) wraz z Gminą Dębnica Kaszubska, Gminą Słupsk, Miastem Słupsk, Gminą Miasto Ustka.

W ramach projektu oraz prowadzonych robót budowlanych powstała:

– przystań kajakowa wraz z oznakowaniem nad Jeziorem Głębokim w miejscowości Gałęzów,
– przystań kajakowa wraz z oznakowaniem w miejscowości Łysomiczki,
– przystań kajakowa, 2 przenoski wraz z oznakowaniem w miejscowości Krzynia.

Zakres prac obejmował m.in.: rozbudowę przystani kajakowych głównie poprzez montaż małej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej niezbędnej do obsługi przystani i przenosek w celu wykreowania kompleksowej oferty turystyki wodnej. Powstała infrastruktura wchodzi w skład sieci szlaków kajakowych na rzece Słupi.

Efektem projektu jest sieciowa infrastruktura kajakowa, która przyczyni się do udostępnienia turystom dziedzictwa kulturowego i naturalnego położonego wzdłuż szlaków wodnych.

Wykonawcą robót budowlanych była Spółdzielnia Usługowo- Handlowa w Rokitkach, Gmina Czarna Dąbrówka. Natomiast nadzór nad prawidłowym wykonaniem przystani kajakowych i przenosek wraz z oznakowaniem i zagospodarowaniem terenu, sprawowała firma Nadzory budowlane Jakub Tyszka.

Łączna wartość zadania 506 880,00 zł, w tym dofinansowanie 430 848,00 zł, wkład własny Gminy 76 032,00 zł.

ULOTKA DO POBRANIA

Skip to content