Skip to main content

Rozbudowa i modernizacja wraz z wyposażeniem PSZOK w Dębnicy Kaszubskiej

W dniu 24 lipca 2018 r. podpisana została umowa nr RPPM.11.02.00-22-0011/17-00  o dofinansowanie projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja wraz z wyposażeniem PSZOK w Dębnicy Kaszubskiej”. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Środowisko, Działanie 2. Gospodarka odpadami.

Przedmiotem projektu jest rozbudowa, modernizacja i wyposażenie PSZOK na terenie Gminy Dębnica Kaszubska. W ramach projektu przewidziano również działania informacyjno – edukacyjne, których efektem będzie zwiększenie świadomości mieszkańców o konieczności świadomego i odpowiedzialnego gospodarowania odpadami komunalnymi.

Celem projektu jest ochrona środowiska naturalnego, zwiększenie efektywności zagospodarowania odpadów komunalnych, zmniejszenie ilości masy odpadów ulegających biodegradacji przekazanych do składowania, zwiększenie selektywnego gromadzenia odpadów oraz zmniejszenie masy odpadów przekazywanych do składowania.

W wyniku realizacji projektu Gmina będzie posiadała infrastrukturę niezbędną do zapewniania kompleksowej gospodarki odpadami, zaplanowanej zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami.

Okres realizacji przedsięwzięcia: wrzesień 2018 r. – grudzień 2019 r.
Wartość projektu ogółem: 1 531 202,40 zł;
Poziom dofinansowania: 85%
Dofinansowanie EFRR: 1 301 522,04 zł

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego 2014-2020

Skip to content