Aktualności

Rządowy Program Odbudowy Zabytków

By 5 stycznia, 2023 Brak komentarzy

Przypominamy, że ogłoszony został Rządowy Program Odbudowy Zabytków.

Dofinansowaniem mogą zostać objęte prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w ewidencji zabytków.

Podmiotem uprawnionym do składania wniosków o dofinansowanie jest Gmina. Dofinansowanie z Programu może być przyznane w wysokości nie wyższej niż 98% wartości zadania inwestycyjnego, z zastrzeżeniem posiadania przez wnioskodawcę udziału własnego na realizację zadania w wysokości nie niższej niż 2% jego wartości.

Osoby będące właścicielami lub współwłaścicielami zabytków zainteresowane pozyskaniem środków na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku, proszę o złożenie stosownej informacji w Urzędzie Gminy Dębnica Kaszubska do dnia 20 stycznia 2023 roku do godz. 13. Zgłoszenie powinno zawierać zakres prac, ich koszty oraz informację, czy zaplanowane prace są uzgodnione z Konserwatorem Zabytków.

Osobą do kontaktów w sprawie jest Marta Łomża-Duszny, tel.: 690820318.

Szczegóły dotyczące Rządowego Programu Odbudowy Zabytków dostępne są na stronie https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/programy/rzadowy-program-odbudowy-zabytkow

Skip to content