Skip to main content

Z dniem 30.04.2023 r., zakończyła się realizacja projektu pn. „Społeczni do Potęgi”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Projekt realizowany był w partnerstwie z Gminą Potęgowo (Lider projektu), Dębnica Kaszubska, Fundacją Inicjatywa i Altra Consulting sp. z o.o. Całkowita wartość projektu wyniosła 4 170 803,95 zł, zaś dofinansowanie wyniosło 3 962 263,75 zł.

Podstawowym celem projektu była zwiększona liczba trwałych miejsc świadczenia usług społecznych, które wykorzystywać będą istniejącą infrastrukturę techniczną (świetlice wiejskie) oraz nowopowstałe instrumenty animacji środowiskowej i wolontariat.

W ramach projektu wsparciem objętych zostało 500 osób z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Potęgowo i Gminy Dębnica Kaszubska. Poprzez zatrudnienie animatorów w doposażonych  i wyremontowanych punktach świadczenia usług społecznych, gdzie odbywały się zajęcia opiekuńczo-animacyjne, wspierane było prawidłowe funkcjonowanie rodziny poprzez organizację czasu wolnego oraz tworzenie przestrzeni dla rodzinnych aktywności.

Od momentu zakończenia projektu, w punktach świadczenia usług społecznych w Gminie Potęgowo i w sześciu punktach w Gminie Dębnica Kaszubska, nadal prowadzone są zajęcia opiekuńczo-animacyjne i zatrudnione są animatorki. Zarówno Gmina Potęgowo, jak i Gmina Dębnica Kaszubska deklarują, iż przez minimum 30 m-cy od daty zakończenia projektu, zapewniać będą gotowość do świadczenia ww. usług, w przypadku wystąpienia popytu na te usługi.

Skip to content