Skip to main content

Termomodernizacja obiektów na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska

 

W dniu 28 czerwca 2016 r. podpisana została umowa o dofinansowanie nr RPPM.10.02.01-22-0006/16 projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków” w ramach podddziałania 10.02.01. Efektywność energetyczna – wsparcie dotacyjne RPO WP 2014-2020.

Przedsięwzięcie ujęte w Zintegrowanym Porozumieniu Terytorialnym dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska realizowane jest w partnerstwie: Miasto Słupsk (Lider Projektu) wraz z Gminą Dębnica Kaszubska, Gminą Kobylnica, Gminą Miasto Ustka, Gminą Damnica, Gminą Słupsk oraz Powiatem Słupskim. Przedmiotem partnerskiego projektu jest termomodernizacja 49 obiektów użyteczności publicznej zlokalizowanych w MOF Słupska, tj.: Miasto Słupsk – 22 budynki, Miasto Ustka – 2, Gmina Kobylnica – 11, Gmina Słupsk – 2, Gmina Damnica – 4, Gmina Dębnica Kaszubska – 5 oraz Powiat Słupski- 3.

Zakres prac przewidzianych w ramach projektu obejmuje kompleksową termomodernizację, w tym m.in.: ocieplenie ścian i pokrycia dachowego, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację instalacji c.o., montaż instalacji OZE oraz wymianę oświetlenia na energooszczędne.

Celem prac termomodernizacyjnych jest przede wszystkim zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną w sektorze publicznym o 57,14 %, zmniejszenie rocznego zużycia energii o 10 144 887,78 kWh/rok oraz zmniejszenie emisji gazów o 3 013,55\ton równoważnika CO2, zwiększenie izolacyjności termicznej obiektów, ograniczenie kosztów związanych z ogrzewaniem i zaopatrzenie w ciepłą wodę użytkową oraz zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej z OZE (kolektory słoneczne, fotowoltaika i pompy ciepła).

Ponieważ w projekt zaangażowane są prawie wszystkie samorządy wchodzące w MOF Słupska skala planowanej interwencji, jej stopień oddziaływania czyni projekt kompleksowym w zakresie terytorialnym i rzeczowym, gdyż pozwoli zamknąć proces termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej zlokalizowanych w MOF Słupska.

Okres realizacji przedsięwzięcia czerwiec: 2016 r. – październik 2019 r.

Wydatki ogółem wynoszą: 40 031 342,68 zł, w tym kwalifikowane: 37 484 784,02 zł, dofinansowanie EFRR: 25 588 425,54 zł (w tym Dębnica Kaszubska – wydatki ogółem: 2 790 358,16 zł, w tym kwalifikowane: 2 621 065,88 zł dofinansowanie EFRR: 1 789 231,31 zł).

Na terenie Gminy Dębnica Kaszubska zaplanowano termomodernizację budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Dębnicy Kaszubskiej, Urzędu Gminy, Gimnazjum w Dębnicy Kaszubskiej oraz obiektu przedszkola w Budowie i Borzęcinie. Okres realizacji 2017 r. – 2018 r.

Skip to content