Skip to main content

Utworzenie Izby Regionalnej w Dębnicy Kaszubskiej

 

Dnia 13 marca 2023 r. podpisana została umowa o dofinansowanie projektu pn.: „Utworzenie Izby Regionalnej w Dębnicy Kaszubskiej” w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, w ramach działania “Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Projekt otrzymał wsparcie w ramach środków Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi.

Celem projektu jest zachowanie dziedzictwa lokalnego dla przyszłych pokoleń, poprawa jakości życia i zaspokojenie potrzeb społeczności lokalnej oraz wzrost integracji międzypokoleniowej i wzmocnienie kapitału społecznego Gminy Dębnica Kaszubska poprzez Utworzenie Izby Regionalnej w Dębnicy Kaszubskiej.

Przedmiotem projektu jest Utworzenie Izby Regionalnej w Dębnicy Kaszubskiej. Jest to odpowiedź na zdiagnozowane problemy i potrzeby społeczności lokalnej, na co wskazuje przeprowadzona diagnoza, ankiety, wywiady oraz spotkania.

W ramach projektu zaplanowano doposażenie pomieszczenia w niezbędny sprzęt wystawienniczy i umeblowanie niezbędne do organizowania prelekcji, spotkań i lekcji historycznych.

Ponadto projekt zakłada zaangażowanie społeczności lokalnej w realizację projektu poprzez wykonanie prac społecznych przez mieszkańców.

Łączna wartość projektu 50 784,67 zł, w tym dofinansowanie 48 724,00 zł, wkład własny 2 060,25 zł (wkładem własnym będzie zaangażowanie i praca lokalnej społeczności).

Skip to content