Skip to main content

„Utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy Dębnica Kaszubska”- umowa o dofinansowanie podpisana

Projekt będzie realizowany przez Stowarzyszenie „KRÓLESTWO NATURY”.

Dnia 5 września 2018r. podpisana została umowa o powierzenie grantu dla projektu pn.: „Utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy Dębnica Kaszubska” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Projekt realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, Poddziałanie „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, w ramach projektu grantowego Aktywizacja lokalnej społeczności na obszarze LGD PDS. Projekt otrzymał wsparcie w ramach środków Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi.

Celem projektu jest poprawa jakości życia, aktywizacja i zaspokojenie potrzeb grupy defaworyzowanej- młodzieży, rozwój aktywności oraz wzmocnienie kapitału społecznego poprzez Utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy Dębnica Kaszubska oraz zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia przygotowującego jej członków do pełnienia swojej funkcji.

Przedmiotem projektu jest Utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy Dębnica Kaszubska i włączenie jej w proces kształtowania społeczeństwa obywatelskiego poprzez zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia przygotowującego młodzież do pełnienia swojej funkcji. Projekt skierowany będzie do młodzieży z ternu Gminy Dębnica Kaszubska w wieku 12-17 lat.

Młodzież zostanie zaproszona do rozmowy o jej sytuacji w społeczności lokalnej. Na spotkaniu omówione będą także działania, jakie gmina może podjąć w ramach możliwości prawnych, finansowych i organizacyjnych na jej rzecz. Ponadto po zakończeniu szkolenia Młodzieżowa Rada Gminy przeprowadzi debatę na dowolny temat.

Ponadto projekt zakłada zaangażowanie społeczności lokalnej w realizację projektu poprzez wykonanie prac społecznych przez mieszkańców.

Łączna wartość projektu 12 437,05 zł, w tym dofinansowanie 10 000,00 zł, wkład własny 2 437,05 zł (wkład własny niepieniężny jako zaangażowanie i praca lokalnej społeczności).

Skip to content