Skip to main content

„Utworzenie Społecznego Centrum Aktywności i Innowacyjności Lokalnej w Gałęzowie”- umowa o dofinansowanie podpisana

Dnia 28 sierpnia 2018r. podpisana została umowa o dofinansowanie projektu pn.: „Utworzenie Społecznego Centrum Aktywności i Innowacyjności Lokalnej w Gałęzowie” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Projekt otrzymał wsparcie w ramach środków Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi.

Celem projektu jest poprawa jakości życia i zaspokojenie potrzeb społeczności lokalnej, rozwój aktywności oraz wzmocnienie kapitału społecznego poprzez utworzenie Społecznego Centrum Aktywności i Innowacyjności Lokalnej w Gałęzowie.

Przedmiotem projektu jest utworzenie przez Stowarzyszenie SPERANDA, Społecznego Centrum Aktywności i Innowacyjności Lokalnej w Gałęzowie. Będzie to ogólnodostępna, niekomercyjna infrastruktura społeczno – kulturalna prowadzona przez społeczność lokalną.

Społeczne Centrum ma powstać poprzez budowę nowego obiektu. W ramach zadania zostanie wybudowany budynek świetlicy wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w tym: wewnętrzną linią zasilania energetycznego, przyłączem kanalizacji sanitarnej i przyłączem wodociągowym. Będzie to budynek parterowy, niepodpiwniczony. W budynku wydzielona została sala główna, w której będą organizowane spotkania ludności wiejskiej i zaplecze kuchenne. Ponadto w budynku zaprojektowane zostały pomieszczenia higieniczno-sanitarne wraz z ich wyposażeniem oraz szatnia z wiatrołapem i kotłownia. Budynek będzie dostosowany do korzystania przez osoby niepełnosprawne, a w szczególności przez osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich.

Ponadto projekt zakłada zaangażowanie społeczności lokalnej w realizację projektu poprzez wykonanie prac społecznych przez mieszkańców.

Łączna wartość projektu 440 731,76 zł, w tym dofinansowanie 225 000,00 zł, wkład własny 215 731,76 zł (w tym 4 572,37 zł wkład własny niepieniężny jako zaangażowanie i praca lokalnej społeczności).

Skip to content