Skip to main content

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZASAD POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZGONU

W związku z wyjaśnieniami Starosty Słupskiego z dnia 19 lutego 2019 r. zawartymi w piśmie nr PS-II.033.1.4.2019, dotyczącymi sposobu postępowania w przypadku zgonów osób, które miały miejsce na terenie powiatu słupskiego – w kontekście umowy zawartej pomiędzy Powiatem Słupskim a Waldemarem Golianem – Specjalistą Patomorfologiem, prowadzącym działalność pod nazwą CORONER Waldemar Golian,

uprzejmie informuję, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, podmiotem właściwym do stwierdzenia zgonu, ustalenia jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu jest lekarz leczący chorego w ostatniej chorobie. Jeżeli nie jest to możliwe lub lekarz ten nie ma możliwości dokonania oględzin zwłok w ciągu 12 godzin od wezwania, wówczas do dokonania ww. czynności obowiązany jest lekarz sprawujący opiekę zdrowotną nad rejonem, na którego terenie znajdują się zwłoki, albo lekarz, który stwierdził zgon w wyniku wezwania do nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania.

Dopiero w sytuacji gdy nie jest możliwe ustalenie ww. podmiotów, obowiązek dokonania czynności związanych ze stwierdzeniem zgonu, jego przyczyny i wystawieniem karty zgonu spoczywa na koronerze. Wezwanie koronera musi być dokonane za pośrednictwem Policji. Funkcjonariusz Policji po przybyciu na miejsce zdarzenia zweryfikuje zgłoszenie pod kątem ustalenia lekarza obowiązanego do stwierdzenia zgonu i gdy będzie to zasadne – wezwie koronera. Wszelkie wezwania koronera dokonywane poza obowiązującą procedurą będą nieskuteczne. Wezwany przez funkcjonariusza Policji koroner jest obowiązany przybyć na miejsce, w którym znajduje się osoba zmarła w ciągu dwóch godzin. Usługę swoją świadczy przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia, dni wolne od pracy, niedziele i święta. Przyjazd koronera oraz czynności związane ze stwierdzeniem zgonu, jego przyczyny i wystawieniem karty zgonu są dla rodziny zmarłego bezpłatne.

Skip to content