Skip to main content

WYMELDOWANIE W DRODZE DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ

OPISY PROCEDUR

WYMELDOWANIE Z POBYTU STAŁEGO LUB POBYTU CZASOWEGO W DRODZE DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ

Podstawa prawna:

  • 35 ustawy z dnia 24 września 2010 roku o ewidencji ludności (Dz.U. z 2015 r., poz. 388, z późn. zm.).
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 267, z późn.zm.).
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2015 r. poz. 783, z późn. zm.).

WYMAGANE DOKUMENTY:

  1. Podanie o wymeldowanie skierowane do Wójta Gminy Dębnica Kaszubska, zawierające dane osoby podlegającej wymeldowaniu, uzasadnienie, wskazanie adresu jej nowego pobytu.
    2. Do wglądu – dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu: wypis z księgi wieczystej, akt notarialny, umowa najmu, umowa o przydziale lokalu, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu.
  2. W przypadku, gdy strona nie może bezpośrednio brać udziału w postępowaniu może wyznaczyć pełnomocnika.

OPŁATY:

Opłata skarbowa w wysokości 10 zł za wydanie na wniosek decyzji administracyjnej.

Odwołanie od decyzji zwolnione jest od opłaty skarbowej.

Za złożenie pełnomocnictwa – 17 zł.

Opłatę można uiścić w kasie Urzędu lub przelewem na numer rachunku bankowego Urzędu Gminy Dębnica Kaszubska w BS Ustka o/ Dębnica Kaszubska nr 30 9315 0004 0060 0444 2000 0010.

Do wniosku należy dołączyć dowód wpłaty.

Pełnomocnictwa udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu są zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie ustawy o opłacie skarbowej.
JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Referat Spraw Obywatelskich.
TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIANIA SPRAWY:

Postępowanie o wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 267, z późn.zm.).

Załatwienie sprawy – poprzez wydanie decyzji w sprawie wymeldowania osoby.

Termin załatwienia sprawy – wydania decyzji administracyjnej – nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu 2 miesięcy; termin ten może zostać przedłużony – w takim przypadku organ obowiązany jest zawiadomić strony o niezałatwieniu sprawy w terminie i wyznaczyć nowy termin jej

załatwienia (art. 35, 36 KPA).

TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji wydanej przez organ I instancji (decyzji Wójta Gminy) stronom postępowania przysługuje prawo złożenia odwołania do właściwego wojewody (Wojewoda Pomorski), w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Odwołanie składa się za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.
UWAGI:

  • W toku prowadzonego postępowania organ administracji kompletuje materiał dowodowy w postaci zeznań świadków, wyjaśnień stron postępowania, oględzin lokalu, informacji Policji oraz innych urzędów i instytucji w celu ustalenia stanu faktycznego, będącego podstawą do wydania decyzji w sprawie.
  • W przypadku braku możliwości ustalenia miejsca pobytu osoby, w stosunku do której prowadzone jest postępowanie o wymeldowanie, realizowana jest procedura ustanawiania przez sąd przedstawiciela dla osoby nieobecnej, celem reprezentowania jej w prowadzonym postępowaniu.
Skip to content