Skip to main content

„Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne obszaru nad jeziorem w m. Dobra w Gminie Dębnica Kaszubska”.

 

Projekt  Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne obszaru nad jeziorem w m. Dobra w Gminie Dębnica Kaszubska realizowany jest w ramach działania 4.2 „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, odjętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.

Przedmiotem projektu jest zagospodarowanie turystyczne obszaru nad jeziorem w miejscowości Dobra, bezpośrednio przy obiekcie kulturowym powiązanym z rybactwem poprzez rozbudowę infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.

W ramach operacji uzupełniona zostanie istniejąca infrastruktura poprzez m.in.: budowę schodów terenowych w kierunku jeziora, rozbudowę ścieżki edukacyjnej, nasadzenia zieleni, oraz montaż elementów małej architektury typu: ławki, pergole, huśtawki, małpi gaj czy zjazd linowy.

Będzie to ogólnodostępna, niekomercyjna infrastruktura turystyczno – rekreacyjna, przeznaczona na użytek publiczny, która przyczyni się do wzrostu atrakcyjności turystycznej obszaru, a co za tym idzie, do wzrostu ilości turystów odwiedzających jezioro i miejscowość Dobra.

Na zakończenie realizacji projektu zorganizowana zostanie impreza promocyjno – integracyjna, promująca sektor rybacki, spożycie ryby oraz cały obszar Rybackiej Lokalnej Grupy Działania Pojezierze Bytowskie.

Cele i rezultaty jakie przyniesie niniejszy projekt to m.in.:

 • propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury,
 • rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, przeznaczonej na użytek publiczny,
  rozwój kapitału społecznego oraz różnorodnych form aktywności lokalnej związanej z kulturą, edukacją, rekreacją i aktywizacją,
 • zwiększenie atrakcyjności kulturalnej i turystycznej miejscowości Dobra oraz całego obszaru RLGD,
 • zwiększenie liczby turystów odwiedzających obszar,
 • zrównoważony rozwój infrastruktury na terenie LGD
 • poprawa oceny atrakcyjności turystycznej obszaru RLGD PB
 • poprawa jakości życia mieszkańców
 • promocja obszaru RLGD PB
 • zaspokojenie potrzeb mieszkańców z zakresu turystyki, rekreacji i aktywizacji
 • aktywizacja mieszkańców i zwiększenie integracji

Termin realizacji przedsięwzięcia – od października 2022 roku do grudnia 2022 roku.

Całkowita wartość przedsięwzięcia to koszt 100 652,34 zł brutto. Źródła finansowania: środki z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego – 75 479,00 zł i wkład własny Gminy Dębnica Kaszubska – 25 173,34 zł.

Skip to content