Skip to main content

Zakończenie projektu pn. Doposażenie jednostek OSP powiatu słupskiego działających w ramach KSRG

Gmina Dębnica Kaszubska zrealizowała projekt pn. „Doposażenie jednostek OSP powiatu słupskiego działających w ramach KSRG”. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Środowisko, Działanie 11.1. Ograniczanie zagrożeń naturalnych.

W ramach zadania przeprowadzone zostały roboty budowlane polegające na remoncie remiz Ochotniczej Straży Pożarnej w Motarzynie i Dębnicy Kaszubskiej.  Dodatkowo ww. jednostki OSP doposażono w ubrania specjalne, sprzęt specjalistyczny i komputerowy.

OSP w Motarzynie – wykonano  remont dachu wraz z przemurowaniem i spoinowaniem kominów oraz wykonano instalację odgromową. W ramach projektu zakupiono kombinezon do akcji w wodzie oraz 8 kompletów ubrań specjalnych, w skład których wchodzi: ubranie specjalne (kurtka i spodnie), hełm strażacki, buty skórzane specjalistyczne, rękawice, kominiarka strażacka oraz komplet łączności podhełmowej. Ponadto Jednostkę OSP doposażono w motopompę, turbowentylator, pompę szlamową oraz  defibrylator.

OSP w Dębnicy Kaszubskiej – wykonano nową konstrukcję dachu i zamontowano nowe pokrycie dachowe z blachy trapezowej stalowej. W ramach projektu zakupiono kombinezon do akcji w wodzie oraz  8 kompletów ubrań specjalnych, w skład których wchodzi: ubranie specjalne (kurtka i spodnie), hełm strażacki, buty skórzane specjalistyczne, rękawice, kominiarka strażacka oraz komplet łączności podhełmowej. Ponadto Jednostkę OSP doposażono w pilarkę łańcuchową do drewna, silnik do łodzi, motopompę oraz defibrylator.

Projekt zakończono we wrześniu 2018 r. Ostateczna wartość projektu wyniosła 431 205,80 zł, dofinasowanie w wysokości 366 524,93 zł.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego 2014-2020

Skip to content