Skip to main content

ZAMELDOWANIE NA POBYT CZASOWY

DRUKI DO POBRANIA

zgłoszenie pobytu czasowego

OPISY PROCEDUR

ZAMELDOWANIE NA POBYT CZASOWY

Podstawa prawna:

– ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2015 r., poz. 388, z późn. zm.),

– rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. 2011 r. Nr 220 poz. 1306 z późn. zm.),

– ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 783, z późn. zm.).
WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Wypełniony formularz „Zgłoszenie pobytu czasowego”.

  1. Do wglądu:

– dowód osobisty,

– tytuł prawny do lokalu (umowa cywilno – prawna, wypis z księgi wieczystej lub akt notarialny, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu, decyzja o przydziale lokalu, umowa najmu, w przypadku dziedziczenia – dodatkowo prawomocne postanowienie sądu o nabyciu spadku) – oryginały dokumentów.

  1. W przypadku zgłoszenia zameldowania przez pełnomocnika dodatkowo:

– pisemne pełnomocnictwo do zameldowania,

– dowód osobisty pełnomocnika lub w uzasadnionym przypadku inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości.

Organ dokonujący zameldowania na pobyt czasowy wydaje osobie, na jej wniosek, zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy (opłata skarbowa – 17 zł.)

OPŁATY:
1. Nie pobiera się opłat za dokonanie czynności meldunkowych.

  1. Opłata skarbowa:
    – za udzielenie pełnomocnictwa – 17,00 zł,
    – opłata za wydanie zaświadczenia o dokonanej czynności zameldo wania na pobyt czasowy – 17,00 zł.

Opłatę można uiścić w kasie Urzędu lub przelewem na numer rachunku bankowego Urzędu Gminy Dębnica Kaszubska w BS Ustka o/ Dębnica Kaszubska nr 30 9315 0004 0060 0444 2000 0010.

Do wniosku należy dołączyć dowód wpłaty.

Pełnomocnictwa do dokonania czynności zameldowania na pobyt czasowy udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu są zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie ustawy o opłacie skarbowej.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Niezwłocznie.

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Referat Spraw Obywatelskich.

TRYB ODWOŁAWCZY:
Nie przysługuje.

UWAGI:
1. Osoba przebywająca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest zobowiązana zameldować się w miejscu pobytu najpóźniej w 30. dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca. Przez miejsce pobytu czasowego należy rozumieć przebywanie poza miejscem pobytu stałego przez okres ponad 3 miesięcy.

  1. Osoba meldująca ma obowiązek uzyskać na formularzu „Zgłoszenie pobytu czasowego” potwierdzenie faktu zamieszkiwania dokonane przez osobę posiadającą tytuł prawny do lokalu w formie czytelnego podpisu z oznaczeniem daty jego złożenia.
  1. Za osobę nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.
  2. Zameldowania się w miejscu pobytu czasowego można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267), po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego, a w uzasadnionych przypadkach – innego dokumentu pozwalającego na ustalenie tożsamości.
Skip to content