Skip to main content

ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY

DRUKI DO POBRANIA

zgłoszenie pobytu stałego

OPISY PROCEDUR

ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY

Podstawa prawna:

– ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2015 r., poz. 388, z późn. zm.),

– rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. 2011 r. Nr 220 poz. 1306 z późn. zm.),

– ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 783, z późn. zm.).
WYMAGANE DOKUMENTY:

  1. Wypełniony formularz „Zgłoszenie pobytu stałego”
  2. Do wglądu:

– dowód osobisty,

– tytuł prawny do lokalu (umowa cywilno – prawna, wypis z księgi wieczystej lub akt notarialny, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu, decyzja o przydziale lokalu, umowa najmu, w przypadku dziedziczenia – dodatkowo prawomocne postanowienie sądu o nabyciu spadku) – oryginały dokumentów.

  1. W przypadku zgłoszenia zameldowania przez pełnomocnika dodatkowo:

– pisemne pełnomocnictwo do zameldowania,

– dowód osobisty pełnomocnika lub w uzasadnionym przypadku inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości.

Organ dokonujący zameldowania na pobyt stały wydaje osobie z urzędu zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały.

OPŁATY:

  1. Nie pobiera się opłat za dokonanie czynności meldunkowych.
  2. Opłata skarbowa: za udzielenie pełnomocnictwa – 17,00 zł.

Opłatę można uiścić w kasie Urzędu lub przelewem na numer rachunku bankowego Urzędu Gminy Dębnica Kaszubska w BS Ustka o/ Dębnica Kaszubska nr 30 9315 0004 0060 0444 2000 0010.

Do wniosku należy dołączyć dowód wpłaty.

Pełnomocnictwa udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu są zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie ustawy o opłacie skarbowej.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Niezwłocznie.

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Referat Spraw Obywatelskich.

TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

UWAGI:

  1. Osoba przebywająca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest zobowiązana zameldować się w miejscu pobytu stałego najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.
  2. Osoba meldująca ma obowiązek uzyskać na formularzu „Zgłoszenie pobytu stałego” potwierdzenie faktu zamieszkiwania dokonane przez osobę posiadającą tytuł prawny do lokalu w formie czytelnego podpisu z oznaczeniem daty jego złożenia.
  3. Za osobę nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.
  4. Zameldowania się w miejscu pobytu stałego można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z późn. zm.), po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego, a w uzasadnionych przypadkach – innego dokumentu pozwalającego na ustalenie tożsamości.
Skip to content