Skip to main content

ZASWIADCZENIE Z EWIDENCJI LUDNOSCI

OPISY PROCEDUR

WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ Z REJESTRU MIESZKAŃCÓW / REJESTRU ZAMIESZKANIA CUDZOZIEMCÓW

Podstawa prawna:

– ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2015r., poz. 388, z późn. zm.),

– ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 267, z późn.zm.),

– ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2015 r. poz.783, z późn. zm.),

– rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie trybu rejestracji danych w rejestrze PESEL oraz w rejestrach mieszkańców i rejestrach zamieszkania cudzoziemców (Dz.U. z 2012 r. poz. 347 z późn.zm.),

– ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 926, z późn.zm.).

WYMAGANE DOKUMENTY:

  1. Wniosek o wydanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców.
  2. Do wglądu:
  • dokument stwierdzający tożsamość.
  1. W przypadku żądania zaświadczenia o ilości osób/braku osób zameldowanych pod danym adresem – aktualny dokument (oryginał) potwierdzający tytuł prawny do lokalu.

OPŁATY:
Opłata skarbowa:

– za wydanie zaświadczenia – 17,00 zł

– za złożenie pełnomocnictwa – 17,00 zł

Opłatę można uiścić w kasie Urzędu lub przelewem na numer rachunku bankowego Urzędu Gminy Dębnica Kaszubska w BS Ustka o/ Dębnica Kaszubska nr 30 9315 0004 0060 0444 2000 0010.

Do wniosku należy dołączyć dowód wpłaty.

Pełnomocnictwa udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu są zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie ustawy o opłacie skarbowej.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Niezwłocznie, a w sprawach szczególnie skomplikowanych nie później niż w terminie 7 dni.

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Referat Spraw Obywatelskich.

TRYB ODWOŁAWCZY:

Zażalenie na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej przez wnioskodawcę wnosi się do Wojewody Pomorskiego w Gdańsku, za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie. Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.

UWAGI:

Zaświadczenie wydaje się wyłącznie osobie, której ono dotyczy lub pełnomocnikowi legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie pisemnej.

Skip to content