Skip to main content

Azbest

czyli polityka gminy odnośnie utylizacji i zastosowań azbestu

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dębnica Kaszubska – edycja 2022

Choć jest materiałem niepalnym, elastycznym i dobrze izolującym, to mimo wszystko musi zniknąć z krajobrazu miast i wsi. Według powszechnie dostępnych badań azbest może być szkodliwy dla ludzkiego zdrowia. Gmina Dębnica Kaszubska sukcesywnie wspiera mieszkańców w jego usuwaniu.

Zapoczątkowany w ubiegłym roku program „ Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dębnica Kaszubska – edycja 2022”  został zakończony. Dzięki wsparciu samorządu z posesji mieszkańców znika niebezpieczny materiał, który później jest w bezpieczny sposób unieszkodliwiany.

W ramach zadania „ Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dębnica Kaszubska – edycja 2022” zakres prac obejmował:

– demontaż, transport i utylizacja odpadów niebezpiecznych zawierających azbest – z terenu
7 nieruchomości;

– transport i utylizacja – z terenu 34 nieruchomości.

Niebezpieczny materiał został przetransportowany na składowisko odpadów niebezpiecznych w miejscowości Małociechowo w gminie Pruszcz.

Unieszkodliwiono 67,68 Mg wyrobów zawierających azbest na łączną kwotę 36 483,85 zł z czego: otrzymano dofinansowanie w formie dotacji w kwocie 24 270,00 zł. Dofinansowanie pochodziło ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego pn. „ Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest’’. Koszt kwalifikowany zadania wynosi 24 270,00 zł.

Całkowity koszt zadania wyniósł 36 483,85 zł, z czego 24 270,00 zł stanowi wspomnianą kwotę dotacji ze środków WFOŚiGW w Gdańsku, natomiast pozostałą kwotę tj. 12 213,85 zł pokrywają uczestnicy ww. Programu.

http://wfos.gdansk.pl/

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dębnica Kaszubska – edycja 2021

Choć jest materiałem niepalnym, elastycznym i dobrze izolującym, to mimo wszystko musi zniknąć z krajobrazu miast i wsi. Według powszechnie dostępnych badań azbest może być szkodliwy dla ludzkiego zdrowia. Gmina Dębnica Kaszubska sukcesywnie wspiera mieszkańców w jego usuwaniu.

Zapoczątkowany w ubiegłym roku program „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dębnica Kaszubska” nadal jest kontynuowany. Dzięki wsparciu samorządu z posesji mieszkańców znika niebezpieczny materiał, który później jest w bezpieczny sposób unieszkodliwiany.

W ramach zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dębnica Kaszubska – edycja 2021” zakres prac obejmował: – demontaż, transport i utylizacja odpadów niebezpiecznych zawierających azbest – z terenu 7 nieruchomości; – transport i utylizacja – z terenu 34 nieruchomości.

Niebezpieczny materiał został przetransportowany na składowisko odpadów niebezpiecznych w miejscowości Małociechowo w gminie Pruszcz.

Unieszkodliwiono 118,95 Mg wyrobów zawierających azbest na łączną kwotę 58 456,89 zł z czego: otrzymano dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn.: ,,Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego”.

-Struktura kosztu kwalifikowanego:

-koszt kwalifikowany WFOŚiGW w Gdańsku 44 238,00 zł

-dotacja z WFOŚiGW w Gdańsku na pokrycie wydatków na realizację zadania 21 676,00 zł

-inne źródła finansowania 22 562,00 zł

-RAZEM: 44 238,00 zł

http://wfos.gdansk.pl

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dębnica Kaszubska – edycja 2019 i 2020″.

W ramach zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dębnica Kaszubska – edycja 2019 i 2020” zakres prac obejmował:
– demontaż, transport i utylizacja odpadów niebezpiecznych zawierających azbest – z terenu 9 nieruchomości;
– transport i utylizacja – z terenu 30 nieruchomości.

Unieszkodliwiono 75,44 Mg wyrobów zawierających azbest na łączną kwotę 40 544,20 zł z czego: otrzymano dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn.: ,,Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego” – dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Gdańsku na pokrycie wydatków na realizację zadania wynosi – 30 243,00 zł. Pozostałą kwotę, tj. 10 301,20 zł pokrywają uczestnicy ww. Programu.

http://wfos.gdansk.pl/

Obecnie azbest zaliczany jest do dziesięciu najgroźniejszych zanieczyszczeń na Ziemi.

Nazwa azbest dotyczy ogółu minerałów krzemianowych mających postać włókien. Mają dużą wytrzymałość na rozciąganie, są elastyczne i odporne na działanie czynników chemicznych i fizycznych.

Włókna i wyroby zawierające azbest odznaczają się dużą odpornością na działanie czynników chemicznych, ścieranie i wysoką temperaturę. Ze względu na słabe przewodnictwo ciepła i prądu azbest był stosowany jako materiał izolacyjny. Dzięki ogniotrwałości i izolacyjności termicznej stosowano go do wyrobu tkanin i farb ogniotrwałych. Najczęściej spotykane wyroby to materiały budowlane, które można spotkać na dachach domów jako popularny eternit.

Gdy człowiek oddycha powietrzem zanieczyszczonym jego włóknami, docierają one do płuc, skąd już nie da się ich usunąć. Ich szkodliwe działanie może się ujawnić nawet po wielu latach.

Szkodliwość włókien azbestowych zależy od ich średnicy i długości. Większe włókna nie są tak szkodliwe, gdyż w większości zatrzymują się w górnych drogach oddechowych, skąd są usuwane przez rzęski. Włókna bardzo drobne usuwane są przez system odpornościowy. Najbardziej niebezpieczne są włókna długie (>5 μm), ale cienkie (do 0,01 μm). Przenikają one do płuc i wbijają się w nie i w wyniku wieloletniego drażnienia komórek wywołują następujące schorzenia:

· pylicę azbestową,
· raka płuc, raka oskrzeli,
· międzybłoniaka opłucnej albo otrzewnej.

Włókna azbestu mogą przedostawać się do powietrza w następstwie:

· korozji płyt azbestowo-cementowych,
· uszkodzeń mechanicznych związanych z rozbiórką obiektów i demontażem materiałów zawierających azbest (łamanie, rozbijanie, kruszenie). Oprócz pokryć dachowych mogą to być izolacje, ścianki ogniotrwałe oraz części instalacji elektrycznych i ciepłowniczych.

Polska jest pierwszym i jedynym krajem w Unii Europejskiej, która podjęła wyzwanie wycofania z użytkowania wyrobów zawierających azbest. Rada Ministrów uchwałą nr 122/2009 z dnia 14.07.2009 r. ustanowiła „Program Oczyszczania Kraju z Azbestu” na lata 2009 – 2032.

Główne cele Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032 to:

1. usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest;
2. minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecnością azbestu na terytorium kraju;
3. likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko.

Jeśli masz wyroby azbestowe – poczytaj jak postępować z tymi wyrobami – https://bazaazbestowa.gov.pl/images/do-pobrania/pduwa.2008.pdf

Do zapoznania się:

„Program Oczyszczania Kraju z Azbestu” na lata 2009 – 2032. – https://www.bazaazbestowa.gov.pl/images/do-pobrania/pokza.2010.pdf

„Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dębnica Kaszubska na lata 2016 – 2032” http://ug.debnicakaszubska.ibip.pl/public/get_file_contents.php?id=288831

EDYCJA 2019

Wniosek o zakwalifikowanie do programu azbestowego
Wniosek-azbest 2019

Wójt Gminy Dębnica Kaszubska zachęca mieszkańców do składania wniosków na dofinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu gminy Dębnica Kaszubska.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku ogłosił konkurs dla gmin województwa pomorskiego na demontaż, zbieranie, transport, zabezpieczanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest.

Konkurs kierowany jest do właścicieli lub posiadaczy obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie gminy Dębnica Kaszubska.

Udzielenie dofinansowania przez WFOŚiGW nastąpi na zasadzie refundacji kosztów kwalifikowanych, poniesionych na realizację zadań objętych umową o dofinansowanie. Kwota dofinansowania zadania może stanowić do 100% jego kosztów kwalifikowanych pochodzących z dotacji WFOŚiGW w Gdańsku. W przypadku, gdy kwota dofinansowania łącznie nie wyniesie 100% wartości zadania, zastrzega się że, brakującą część Wnioskodawca (właściciel nieruchomości/posiadacz) pokryje z własnych środków.

Uwaga: Zadanie nie obejmuje zakupu oraz montażu nowego poszycia dachowego.

Kosztami kwalifikowanymi zadania będą wyłącznie koszty demontażu, zbierania, transportu, zabezpieczania i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest, które zostały poniesione w latach 2019 – 2020, ale nie zostały zakończone przed dniem 31 maja 2019 roku.

Zainteresowanych właścicieli nieruchomości prosimy o składanie wniosków o zakwalifikowanie nieruchomości do konkursu w terminie do 19 lipca 2019 roku. Wnioski należy składać w pokoju nr 27 lub w Punkcie Obsługi Klienta w Urzędzie Gminy Dębnica Kaszubska przy ul. ks. Antoniego Kani 16a, 76-248 Dębnica Kaszubska.

Wzór wniosku, a także pozostałe dokumenty dostępne są bezpośrednio w Urzędzie Gminy Dębnica Kaszubska, pokój nr 27, tel. 59 813 23 33. Do wniosku należy dołączyć ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest (nie dotyczy wyrobów zdemontowanych) oraz dokumentację fotograficzną obiektu lub miejsca, w którym znajdują się wyroby zawierające azbest.

Jednocześnie tutejszy Organ przypomina, iż zgodnie z obowiązującym „Programem usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski”, wszystkie wyroby zawierające azbest muszą być wyłączone z użytku i unieszkodliwione do końca 2032 roku. Zgodnie z przepisami obowiązek usunięcia azbestu spoczywa na właścicielach budynków.

EDYCJA 2018

Wniosek o zakwalifikowanie do programu azbestowego
https://www.powiat.slupsk.pl/728,wniosek

edycja 2018

EDYCJA 2017

Wniosek o zakwalifikowanie do programu azbestowego
http://www.powiat.slupsk.pl/728,wniosek